Жылны ахырына – жангы садик

Прохладна районда Солдатское элде сабий садикни къурулушу андан ары бардырылады. Ол 140 жерли боллукъду. Кеси да эки мекямдан къураллыкъды: бир эмда эки къатлы, кеслери да узун отоу бла бирге къошулгъан аллай, деп билдиргендиле районну жер-жерли администрациясындан.

Объектни къурулушу «Эл тийрелени комплекс халда айнытыу» деген къырал программаны чеклеринде бардырылады. Бу программа элледе жашагъанланы санын саулай къыралда жашагъанладан эм азындан 25,3 процентге жетдирирге, аланы къолайлыкъларын, жашау болумларын игилендирирге деп къуралгъанды.

Ишчиле аны биринчи этажында отоу тюплерин бетон къуюп тюзетгендиле, ич къабыргъаларын да къалагъандыла. Дагъыда терезелерини бир кесегин орнатхандыла. Шёндю уа бир къатлы мекямны башын жаба турадыла.

Ахчаны къыралны эмда республиканы бюджетлеринден бередиле. Район кесинден да къошады. Садик быйылны ахырында берилликди хайырланыугъа.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.