Жылны ахырына – жангы садик

Прохладна районда Солдатское элде сабий садикни къурулушу андан ары бардырылады. Ол 140 жерли боллукъду. Кеси да эки мекямдан къураллыкъды: бир эмда эки къатлы, кеслери да узун отоу бла бирге къошулгъан аллай, деп билдиргендиле районну жер-жерли администрациясындан.

Объектни къурулушу «Эл тийрелени комплекс халда айнытыу» деген къырал программаны чеклеринде бардырылады. Бу программа элледе жашагъанланы санын саулай къыралда жашагъанладан эм азындан 25,3 процентге жетдирирге, аланы къолайлыкъларын, жашау болумларын игилендирирге деп къуралгъанды.

Ишчиле аны биринчи этажында отоу тюплерин бетон къуюп тюзетгендиле, ич къабыргъаларын да къалагъандыла. Дагъыда терезелерини бир кесегин орнатхандыла. Шёндю уа бир къатлы мекямны башын жаба турадыла.

Ахчаны къыралны эмда республиканы бюджетлеринден бередиле. Район кесинден да къошады. Садик быйылны ахырында берилликди хайырланыугъа.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа