МардэщIэхэм хуэкIуэу къызэрагъэпэщ

«ЩхъуантIагъэм хэс къалэ» - апхуэдэу куэдым къыхужаIэ Налшык. ЗыгъэпсэхупIэ паркышхуэмрэ удз гъагъэ щхъуэкIэплъыкIэхэр зэрыту къалэм и щIыпIэ куэдым щытлъагъу утыку дахэмрэ зи Iэужьыр Урысей Федерацэм и апхуэдэ хозяйствэхэм щыпэрыту Налшык дэт «Горзеленхоз» муниципальнэ трестым и IэщIагъэлIхэмрэ лэжьакIуэхэмрэщ.

Зи пщэрылъ къалэнхэмкIэ унэтIыныгъэ куэду зэщхьэщыха Iуэхугъуэхэр зэфIэзых IуэхущIапIэщ «Горзеленхоз»-р. Аращ къалащхьэм и зыгъэпсэхупIэхэм, утыкухэм хэсапхъэ щхъуантIагъэхэр къыщагъэкIыр, къэкIыгъэ цIыкIухэр, удз гъагъэхэр щIыпIэ-щIыпIэхэм щызыгъэтIысыр, зыхуей хуэзыгъазэр, къалэм и къабзагъэм кIэлъыплъыр, щIыпIэр щхъуантIагъэкIэ гъэдэхэным епха проект зэмылIэужьыгъуэхэр щызэхалъхьэр. А лэжьыгъэ псори къызыхуэтыншэу, фIагъ лъагэ иIэу икIи и чэзум щызэфIах IуэхущIапIэ пэрытым. Ар, дауи, я фIыгъэщ абы и унафэщI щыпкъэхэм, лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ IэкIуэлъакIуэхэм. Ахэр я пашэу IэнатIэр хэтщ къэралпсо, дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэхэм, зэхьэзэхуэхэм икIи абыхэм текIуэныгъэхэр къыщехь.

«Горзеленхоз»-м зыIэригъэхьэ ехъулIэныгъэхэр гулъытэншэ хъуркъым. 2002 гъэм абы къыхуагъэфэщащ УФ-м и Къэрал ухуэныгъэ трестым къызэригъэпэща икIи иригъэкIуэкIа урысейпсо зэпеуэм и «Дыщэ IункIыбзэ» саугъэт нэхъыщхьэр. КъыкIэлъыкIуэ илъэс зыбжанэми ар хъуащ «ФIагъымкIэ дунейпсо сертификатыр», «ПсэупIэ-коммунальнэ IэнатIэ нэхъыфI дыдэ» щIыхь тхылъыр зыхуагъэфэща IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 15:02

АДЫГЭ ФАЩЭР ЯЩЫГЪЫУ КЪЫЗЭДЭЖАЩ

Мыгъэрей зэхьэзэхуэхэм я ещанэ шыгъэжэгъуэр Налшык и ипподромым щызэхэтащ. Щыгъуазэ фыхуэтщIынщ абы кърикIуахэм.

08.06.2023 - 15:02

ЗИ IЭУЖЬЫР МЫКIУЭДЫЖЫН

Зи цIэ лIэщIыгъуэхэм щызэIэпахыу, зи Iэужьыр щысэтехыпIэу зэрахьэу гъуэгурыкIуэнухэм ящыщщ къызэралъхурэ илъэс 224-рэ ирикъуа усакIуэшхуэ Пушкин Александр.

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.