МардэщIэхэм хуэкIуэу къызэрагъэпэщ

«ЩхъуантIагъэм хэс къалэ» - апхуэдэу куэдым къыхужаIэ Налшык. ЗыгъэпсэхупIэ паркышхуэмрэ удз гъагъэ щхъуэкIэплъыкIэхэр зэрыту къалэм и щIыпIэ куэдым щытлъагъу утыку дахэмрэ зи Iэужьыр Урысей Федерацэм и апхуэдэ хозяйствэхэм щыпэрыту Налшык дэт «Горзеленхоз» муниципальнэ трестым и IэщIагъэлIхэмрэ лэжьакIуэхэмрэщ.

Зи пщэрылъ къалэнхэмкIэ унэтIыныгъэ куэду зэщхьэщыха Iуэхугъуэхэр зэфIэзых IуэхущIапIэщ «Горзеленхоз»-р. Аращ къалащхьэм и зыгъэпсэхупIэхэм, утыкухэм хэсапхъэ щхъуантIагъэхэр къыщагъэкIыр, къэкIыгъэ цIыкIухэр, удз гъагъэхэр щIыпIэ-щIыпIэхэм щызыгъэтIысыр, зыхуей хуэзыгъазэр, къалэм и къабзагъэм кIэлъыплъыр, щIыпIэр щхъуантIагъэкIэ гъэдэхэным епха проект зэмылIэужьыгъуэхэр щызэхалъхьэр. А лэжьыгъэ псори къызыхуэтыншэу, фIагъ лъагэ иIэу икIи и чэзум щызэфIах IуэхущIапIэ пэрытым. Ар, дауи, я фIыгъэщ абы и унафэщI щыпкъэхэм, лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ IэкIуэлъакIуэхэм. Ахэр я пашэу IэнатIэр хэтщ къэралпсо, дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэхэм, зэхьэзэхуэхэм икIи абыхэм текIуэныгъэхэр къыщехь.

«Горзеленхоз»-м зыIэригъэхьэ ехъулIэныгъэхэр гулъытэншэ хъуркъым. 2002 гъэм абы къыхуагъэфэщащ УФ-м и Къэрал ухуэныгъэ трестым къызэригъэпэща икIи иригъэкIуэкIа урысейпсо зэпеуэм и «Дыщэ IункIыбзэ» саугъэт нэхъыщхьэр. КъыкIэлъыкIуэ илъэс зыбжанэми ар хъуащ «ФIагъымкIэ дунейпсо сертификатыр», «ПсэупIэ-коммунальнэ IэнатIэ нэхъыфI дыдэ» щIыхь тхылъыр зыхуагъэфэща IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.   

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.