Щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм я хъумапIэ

Гъуазджэ

 

Тхыдэ гъэщIэгъуэн, ехъулIэныгъэ инхэр зиIэщ Налшык дэт Лъэпкъ лъахэхутэ музейр. Абы и гъэтIылъыгъэхэр республикэм щыпсэу лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я блэкIамрэ я нобэмрэ къэзыгъэлъагъуэ щэнхабзэ, гъуазджэ хъугъуэфIыгъуэхэу ипэжыпIэкIэ къалъытэ.

 Ди республикэм и мызакъуэу, ди къэралым и щIыналъэ куэдым къыщащIэ Лъэпкъ музейм щызэхуахьэса, щахъумэ гъэтIылъыгъэхэр. Абыхэм яхэлъщ сурэт гъэщIэгъуэнхэр, хьэпшып хьэлэмэтхэр, дэфтэр купщIафIэхэр – ди республикэм и блэкIамрэ и нобэмрэ наIуэ къыпщызыщI куэд. Илъэс 90-м щIигъу гъуэгуанэ купщIафIэ къэзыкIуа а IуэхущIапIэр я нэхъыщхьэщ I983 гъэм республикэм къыщызэрагъэпэщауэ щыта Музейхэм я зэгухьэныгъэм. Мы зэманым зэгухьэныгъэм и щIыпIэ къудамэхэм заубгъуащ, республикэм и район зэхуэмыдэхэм щыIэ музейуэ 9 хохьэ абы. Апхуэдэхэщ, псалъэм папщIэ, ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ унэ-музейр, ЩоджэнцIыкIу Алий и унэ-музейр, нэгъуэщIхэри.

Музейм щIэх-щIэхыурэ къыщызэрагъэпэщ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм ятеухуа щIэныгъэ-практикэ конференцхэр, зэIущIэхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр. Къалэдэсхэм я мызакъуэу, абыхэм кърохьэлIэ хамэ щIыпIэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр.

Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ фэеплъхэмрэ щэнхабзэ щIэинхэмрэ хъумэнымкIэ зэфIих лэжьыгъэфIым папщIэ Лъэпкъ музейм мызэ-мытIэу хуагъэфэщащ СССР-м, РСФСР-м я Совет Нэхъыщхьэхэм я Президиумхэм къабгъэдэкI ЩIыхь, щытхъу тхылъхэр. IуэхущIапIэм щIэблэм ядригъэкIуэкI хэкупсэ гъэсэныгъэ купщIафIэр къалъытэри, 20I0 гъэм, ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 65-рэ щрикъум, музейм къратащ УФ-м и Президентым къыбгъэдэкI медалыр. Апхуэдиз ехъулIэныгъэр, дауи, езыр-езыру къакIуэркъым. Абыхэм я щIыбагъ къыдэлъщ Лъэпкъ музейм и унафэщIхэм, псэ хьэлэлу зи лэжьыгъэр езыхьэкI абы и IэщIагъэлIхэм я егугъуныгъэр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.05.2024 - 10:05

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ЛIыхъужьым и щIыхькIэ

29.05.2024 - 08:10

IЭЩIАГЪЭРЫЛАЖЬЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

ИгъащIэми и IэщIагъэм хэзыщIыкI цIыхум пщIэ хуащIу къогъуэгурыкIуэ. Апхуэдэ цIыхур къалъыхъуэ, и IэнатIэм теухуауэ иIэ щIэныгъэм гъуэгу ират, и псалъэрэ чэнджэщрэ щIэупщIэ яIэщ.

29.05.2024 - 08:05

ЛАГЪУЭ-НАКЪЭ

«ЛагъуэнакъэкIэ» зэкIэ щIыпIэр бгыщхьэ тафэ хъупIэщ, къущхьэхъущ. Зыпэгъунэгъу хы ФIыцIэм елъытауэ ар здэщыIэм и лъагагъыр метр 2000-м щIегъу.

28.05.2024 - 15:23

ДУНЕЙ КЪУТЭЖЫГЪУЭР КЪЭСМЭ

Норвегием и ищхъэрэ дыдэ щIыналъэм, Ищхъэрэ Ледовитэ хым и тIыгухэм ящыщ зым, щаухуащ дуней къутэжыгъуэр къэсрэ гъащIэр щIэрыщIэу щIэдзэжын хуей хъумэ, щIылъэр зэщIэгъэгъэжын папщIэ зыхуэныкъуэну к

28.05.2024 - 08:14

МУЗЕЙ ЩIЫХЬЭХУХЭР ЗЭПЫУРКЪЫМ

Налшык къалэм дэт, Вовчок Марко и цIэр зезыхьэ Литературэ музейм хабзэу щызэфIэувауэ илъэс къэс щрагъэкIуэкI щIыхьэхур иджыблагъэ зэхэтащ.