Щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм я хъумапIэ

Гъуазджэ

 

Тхыдэ гъэщIэгъуэн, ехъулIэныгъэ инхэр зиIэщ Налшык дэт Лъэпкъ лъахэхутэ музейр. Абы и гъэтIылъыгъэхэр республикэм щыпсэу лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я блэкIамрэ я нобэмрэ къэзыгъэлъагъуэ щэнхабзэ, гъуазджэ хъугъуэфIыгъуэхэу ипэжыпIэкIэ къалъытэ.

 Ди республикэм и мызакъуэу, ди къэралым и щIыналъэ куэдым къыщащIэ Лъэпкъ музейм щызэхуахьэса, щахъумэ гъэтIылъыгъэхэр. Абыхэм яхэлъщ сурэт гъэщIэгъуэнхэр, хьэпшып хьэлэмэтхэр, дэфтэр купщIафIэхэр – ди республикэм и блэкIамрэ и нобэмрэ наIуэ къыпщызыщI куэд. Илъэс 90-м щIигъу гъуэгуанэ купщIафIэ къэзыкIуа а IуэхущIапIэр я нэхъыщхьэщ I983 гъэм республикэм къыщызэрагъэпэщауэ щыта Музейхэм я зэгухьэныгъэм. Мы зэманым зэгухьэныгъэм и щIыпIэ къудамэхэм заубгъуащ, республикэм и район зэхуэмыдэхэм щыIэ музейуэ 9 хохьэ абы. Апхуэдэхэщ, псалъэм папщIэ, ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ унэ-музейр, ЩоджэнцIыкIу Алий и унэ-музейр, нэгъуэщIхэри.

Музейм щIэх-щIэхыурэ къыщызэрагъэпэщ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм ятеухуа щIэныгъэ-практикэ конференцхэр, зэIущIэхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр. Къалэдэсхэм я мызакъуэу, абыхэм кърохьэлIэ хамэ щIыпIэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр.

Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ фэеплъхэмрэ щэнхабзэ щIэинхэмрэ хъумэнымкIэ зэфIих лэжьыгъэфIым папщIэ Лъэпкъ музейм мызэ-мытIэу хуагъэфэщащ СССР-м, РСФСР-м я Совет Нэхъыщхьэхэм я Президиумхэм къабгъэдэкI ЩIыхь, щытхъу тхылъхэр. IуэхущIапIэм щIэблэм ядригъэкIуэкI хэкупсэ гъэсэныгъэ купщIафIэр къалъытэри, 20I0 гъэм, ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 65-рэ щрикъум, музейм къратащ УФ-м и Президентым къыбгъэдэкI медалыр. Апхуэдиз ехъулIэныгъэр, дауи, езыр-езыру къакIуэркъым. Абыхэм я щIыбагъ къыдэлъщ Лъэпкъ музейм и унафэщIхэм, псэ хьэлэлу зи лэжьыгъэр езыхьэкI абы и IэщIагъэлIхэм я егугъуныгъэр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.

08.06.2023 - 09:03

ВИЗИТКЭР КЪЫЩЕЖЬАР

ЦIыхум и цIэмрэ зищIысымрэ зытет пасэрей картэ цIыкIухэр пхъэм е ятIэм къыхэщIыкIат. Абыхэм дэфтэр мыхьэнэ яIэуи щыттэкъым, яфIэфIыныгъэкIэ зэрахьэ мыхъумэ.

07.06.2023 - 15:02

СУРЭТЫЩI НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я IЭДАКЪЭЩIЭКIХЭР

Сабийхэм я дунейпсо махуэм, мэкъуауэгъуэм и 1-м, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм къыщызэIуахащ сурэт щIынымкIэ Кавказ Ищхъэрэм и XV зэпеуэр.