Гитчеге эм уллугъа да хайырлы амал

Психикаларында бла санларында бузукълукълары болгъан сабийлеге бла абаданлагъа болушлукъ тапдыргъан «Надежда» жамауат организация  Нальчикни ипподромунда  иппотерапияны бардырады. Ол программа жылны узуну ишлейди эм хар адамгъа энчи кёзден  къарарча къуралгъанды. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосундан билдиргендиле.

Бу ведомство бёлген ахчагъа бу биригу «Социальная адаптация инвалидов и их семей» проектни бардырады. Алай бла юч айны ичинде 3-40 жыллары болгъан  25 адам  иппотерапиягъа жюрюйдюле.  Жараула тренер-инструктор кёз-къулакъ болуп  алай бардырыладыла. 
Эсге сала айтсакъ, иппотерапия саулай дунияда аутизмлери, санларында къыяулары болгъан сабийлеге  болушлукъ тапдыргъан  къыйматлы амалладан бирине саналады.  
Организацияны таматасы Ирина Емузова айтханнга кёре, атланы бла адамны арасында энчи байламлыкъ барды, ол а саусуз сабийлеге болмагъанча  асыуду. Аллайланы юсюнде баргъан заманларында аланы  психикалары эм санлары да кючленедиле.  Къоркъакълыкълары кетеди, къарыуларына базынырча болуп тебирейдиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.