Къабарты-Малкъарны аш этиучюлери – экинчи жерде

Къабарты-Малкъарны командасы «Кунак-2022» фестивальда экинчи жерни алгъанды. Анда 10 региондан аш этиучюле кубок ючюн эришгендиле.

Саугъалаугъа республиканы курортла эм туризм министри Мурат Шогенцуков бла аны орунбасары Шауаланы Ислам къатышхандыла.

Фестивальда Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни, Ставропольени халкъларыны азыкълары, дагъыстан, азербайджан, эрмен, ингуш, адыгей, осетин, чечен эм урал ашханала кёргюзтюлгендиле. Республикабызны къауумуна Жаболаны Айшат, Мокъаланы Исхакъ бла Аниуар Бжамбеев киргендиле. Эки турну эсеплерине кёре, аланы къой этден бла чабакъдан азыкъларына экинчи жер берилгенди.

Мурат Шогенцуков а Аш этиучюлени Шимал-Кавказ ассоциацияларыны президенти, «Аутентичная Кухня Кавказа» проектни башламчысы Чеченланы Бисогъа кавказ къонакъбайлыкъны  амбассадоруну сертификатын саугъалагъанды. Фестивальны ахырында халкъланы шуёхлукъларыны белгисича жыйылгъанла Кавказны миллетлерини аш-азыкъларыны рецептлери бла капсуланы бастыргъандыла, ол 50 жылдан сора ачыллыкъды.

Фестивальны Къарачай-Черкесни Курортла эм туризм министерствосу Туризмден федерал агентствону, Аш этиучюлени Шимал-Кавказ ассоциацияларыны себепликлери бла регионну 100-жыллыгъына атап къурагъанды.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 10:05

ЭРТТЕНЛИКДЕ АШЛАДАН БЕК ИГИСИ КАКДЫ

Аш орунну аурутмаз ючюн не зат ашаргъа, къалай жашаргъа керекди? Аны юсюнден врач-терапевт Геккиланы Зарий бла ушакъ этгенбиз.

26.03.2023 - 08:10

САБИЙЛЕ СУУНУ МАГЪАНАЛЫЛЫГЪЫН АНГЫЛАГЪАНДЫЛА

Суу ырысхыланы Битеудуния кюнюне жоралап, Нальчикде онунчу номерли китапханасында ачыкъ дерс бардыргъандыла.

25.03.2023 - 10:05

МАЙ РАЙОНДА УРЛУКЪНУ СЕБИП БАШЛАГЪАНДЫЛА

Районда эл мюлк предприятияланы бары да быйыл 17,8 минг чакълы гектарда абери салып ёсдюрюрге умутлудула. Сёз ючюн, кюзлюкле кёп къалмай 5,5 минг гектарны аладыла.

25.03.2023 - 09:25

ЭЛ МЮЛК БЛА БАЙЛАМЛЫ ЖУМУШЛАНЫ ЮСЛЕРИНДЕН СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА

Кир-кипчик тёбелени ким кетерирге керекди, пестицидлени хайырланыуну мардасын къайда билирге боллукъду – алагъа эм башха соруулагъа Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы бёлюмюнде жууапл

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.