Псэуныгъэ и лъэныкъуэкIэ цIыхухэм защIэгъэкъуэным пыщIа Iуэхухэм хэплъащ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIащ КъБР-м и Прави­тельствэм и зи чэзу зэIущIэ.

 

Абы щыхэплъащ респуб­ликэм и социально-эконо­микэ зыу­жьыныгъэм ехьэлIа Iуэ­хухэм. Гулъытэ хэха хуа­щIащ лэ­­жьапщIэм и лъэныкъуэкIэ щыIэ ехъулIэныгъэ­хэмрэ гу­гъуехьхэмрэ. Къапщ­тэмэ, ды­зэрыт илъэсым и япэ мазитхум экономикэм и IэнатIэм ику иту щата лэжьапщIэр сом 32734,3-рэ мэхъу икIи нэгъабэ и апхуэдэ зэманым елъы­тауэ проценти 8,3-кIэ хэхъуащ.

- ЩэхуакIуэ уасэхэм зэрызахъуэжар къэплъытэмэ, ипэ­жыпIэкIэ къыщIэкIым тещIыхьауэ улахуэр процент ­96,1-рэ хъуауэ аращ икIи дэ   абы арэзы дыкъищIынкIэ Iэ-мал иIэкъым. ШыщхьэуIу ма­зэм и 1-м щегъэжьауэ дэ проценти 10-кIэ хыдогъахъуэ бюд­жет IэнатIэм хиубыдэхэм я лэжьапщIэм. Апхуэдэу щIэгъэхуэбжьауэ долэжь цIыхухэм я хэхъуэхэр нэхъыбэ щIыным икIи ахэр ику иту къэралым исхэм къаIэрыхьэм лъэщIыгъэхьэным, - жиIащ КIуэкIуэ Казбек.

Республикэм и унафэщIым апхуэдэу къигъэлъэгъуащ         нэхъ хуэмыщIауэ псэухэм, абы­хэм ящыщу сабий зиIэ уна­гъуэхэм ядэIэпыкъуныр къа-лэн нэхъыщхьэ дыдэхэм зэ­ращыщыр. Республикэм ис уна­гъуэхэм зыщIагъакъуэ дэIэ­пыкъуныгъэхэм я унэтIыныгъэу 7-кIэ. Псори зэхэту нэхъ хуэмыщIауэ къалъытэ уна­гъуэхэм ирата дэIэпыкъуныгъэр сом меларди 2,1-рэ мэхъу. ДэIэпыкъуныгъэ хэхахэр ялъысащ сабийуэ 25351-м, унагъуэ 12900-м. Я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуэнымкIэ унагъуэ 83-м зыщIагъэкъуащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 12:35

ТХАБ – ТХЬЭБЭ - ТХЫБЭ

А цIэр зэрехьэ Геленджик («Хъулъыжъый», зэпкърыпхмэ: «хъулъэ» - хъупIэ, «жъый» - цIыкIу) къалэм къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ къыщхьэщыт лъагапIэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУ ЩАБЭ ЗЫХЭЛЪ СУРЭТХЭР

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУУШХУЭ ТЕКIУАДЭМИ

Шэрэдж псыхъуэм лъэныкъуитIымкIи декIуэкI автомобиль зекIуапIэхэр, Урвань (Аруан) – Уштулу федеральнэ мыхьэнэ зиIэмрэ  Старэ Шэрэдж – Жэмтхьэлэ – Сукан-Суу гъуэгумрэ, зэпызыщIэ Iыхьэу ГЭС-хэм я щхь

25.03.2023 - 10:05

ШКОЛАКIУЭХЭМ ПАПЩIЭ БЖЭ ЗЭIУХА

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

25.03.2023 - 09:25

ЦIЫХУ ГЪАЩIЭР КЪЕГЪЭЛЫНЫР ЛЪАПIЭНЫГЪЭЩ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.