Спортым драгъэхьэх, япсыхь

Налшык къалэ и «Кавказ» ­санаторэм зыщызыгъэпсэху ­ныбжьыщIэхэм папщIэ, «Зарядись энергией с Росгвардией» акцэм хыхьэу, Звезднэ посёлкэм щыIэ дзэ частым щрагъэкIуэкIащ спорт Iуэхухэр.

 

Урысей гвардием хэтхэм ­ныбжьыщIэхэм папщIэ ягъэ­хьэзы­рат куэд къызэщIэзыубы­-дэ программэ гъэщIэгъуэн; эстафетэхэр, я къарумрэ зэфIэ­кIымрэ щагъэлъагъуэ ­зэпеуэхэр. ТекIуэныгъэм хуэпабгъэу спортсмен ныбжьы­щIэхэр хыхьащ зэхьэзэхуэхэм. Абы хэтащ сабий 40-м щIигъу.

- Мы Iуэхур хуэгъэпсащ къыт­щIэхъуэ щIэблэм я узыншагъэр гъэбыдэным, физкультурэмрэ спортымрэ зегъэубгъуным. НыбжьыщIэхэм яхэтщ Урысей гвардием и сатырхэм хыхьэну гупыж зыщIахэри, - жиIащ прапорщик Воробьёв Анатолий.

ЗэIущIэм и кIэухыу сабийхэм Урысей гвардием хэтхэм фIыщIэ хуащIащ ирагъэкIуэкIа зэхьэзэ­хуэхэм папщIэ икIи къыхагъэщащ мыгувэу зэхуэзэну зэрыщыгугъыр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.   

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.