Спортым драгъэхьэх, япсыхь

Налшык къалэ и «Кавказ» ­санаторэм зыщызыгъэпсэху ­ныбжьыщIэхэм папщIэ, «Зарядись энергией с Росгвардией» акцэм хыхьэу, Звезднэ посёлкэм щыIэ дзэ частым щрагъэкIуэкIащ спорт Iуэхухэр.

 

Урысей гвардием хэтхэм ­ныбжьыщIэхэм папщIэ ягъэ­хьэзы­рат куэд къызэщIэзыубы­-дэ программэ гъэщIэгъуэн; эстафетэхэр, я къарумрэ зэфIэ­кIымрэ щагъэлъагъуэ ­зэпеуэхэр. ТекIуэныгъэм хуэпабгъэу спортсмен ныбжьы­щIэхэр хыхьащ зэхьэзэхуэхэм. Абы хэтащ сабий 40-м щIигъу.

- Мы Iуэхур хуэгъэпсащ къыт­щIэхъуэ щIэблэм я узыншагъэр гъэбыдэным, физкультурэмрэ спортымрэ зегъэубгъуным. НыбжьыщIэхэм яхэтщ Урысей гвардием и сатырхэм хыхьэну гупыж зыщIахэри, - жиIащ прапорщик Воробьёв Анатолий.

ЗэIущIэм и кIэухыу сабийхэм Урысей гвардием хэтхэм фIыщIэ хуащIащ ирагъэкIуэкIа зэхьэзэ­хуэхэм папщIэ икIи къыхагъэщащ мыгувэу зэхуэзэну зэрыщыгугъыр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.09.2023 - 10:05

ЛИМФОМЭМ ЗЫЩЫФХЪУМЭ

Лышх узыфэхэмкIэ Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ а уз шынагъуэр къыщыщIидза дыдэм деж къызэрыпцIыхуну щытыкIэхэм зэпымычу топсэлъыхь.

23.09.2023 - 09:25

И АНЭДЭЛЪХУБЗЭМ И ШЭРЫУАГЪЫР Я ГУМ ДОХЬЭ

Усэ тхыным дихьэх щIалэгъуалэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъум хуэмурэ гу лъыдотэ. Абыхэм ящыщщ си унэцIэджэгъу Багъэтыр Алинэ.

22.09.2023 - 15:18

ПСЫ ЗЫЩIАГЪЭЛЪАДЭ ЩIЫХЭМ ХАГЪАХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 - 2023 гъэхэм республикэм псы зыщIагъэлъадэ щIыуэ къыщагъэсэбэп гектар мин 30,5-рэ, дызэрыт илъэсым абы хагъэхьа гект

22.09.2023 - 12:35

ДАЛИ И ДАМЫГЪЭХЭР

Сюрреализмым и сурэтыщI нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщ Дали Сальвадор и IэдакъэщIэкIхэм дамыгъэхэр сытым дежи IупщIу къыхощ. Дали дихьэхыу иджу щытащ психоанализ щIэныгъэр.

22.09.2023 - 09:03

РЕСПУБЛИКЭМ И ХАБЗЭХЪУМЭХЭР ТОКIУЭ

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэрэ округым щыIэхэм дзэ прикладной спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ я чемпионат Зеленокумск щекIуэкIащ.