Спортым драгъэхьэх, япсыхь

Налшык къалэ и «Кавказ» ­санаторэм зыщызыгъэпсэху ­ныбжьыщIэхэм папщIэ, «Зарядись энергией с Росгвардией» акцэм хыхьэу, Звезднэ посёлкэм щыIэ дзэ частым щрагъэкIуэкIащ спорт Iуэхухэр.

 

Урысей гвардием хэтхэм ­ныбжьыщIэхэм папщIэ ягъэ­хьэзы­рат куэд къызэщIэзыубы­-дэ программэ гъэщIэгъуэн; эстафетэхэр, я къарумрэ зэфIэ­кIымрэ щагъэлъагъуэ ­зэпеуэхэр. ТекIуэныгъэм хуэпабгъэу спортсмен ныбжьы­щIэхэр хыхьащ зэхьэзэхуэхэм. Абы хэтащ сабий 40-м щIигъу.

- Мы Iуэхур хуэгъэпсащ къыт­щIэхъуэ щIэблэм я узыншагъэр гъэбыдэным, физкультурэмрэ спортымрэ зегъэубгъуным. НыбжьыщIэхэм яхэтщ Урысей гвардием и сатырхэм хыхьэну гупыж зыщIахэри, - жиIащ прапорщик Воробьёв Анатолий.

ЗэIущIэм и кIэухыу сабийхэм Урысей гвардием хэтхэм фIыщIэ хуащIащ ирагъэкIуэкIа зэхьэзэ­хуэхэм папщIэ икIи къыхагъэщащ мыгувэу зэхуэзэну зэрыщыгугъыр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 12:35

ТХАБ – ТХЬЭБЭ - ТХЫБЭ

А цIэр зэрехьэ Геленджик («Хъулъыжъый», зэпкърыпхмэ: «хъулъэ» - хъупIэ, «жъый» - цIыкIу) къалэм къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ къыщхьэщыт лъагапIэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУ ЩАБЭ ЗЫХЭЛЪ СУРЭТХЭР

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУУШХУЭ ТЕКIУАДЭМИ

Шэрэдж псыхъуэм лъэныкъуитIымкIи декIуэкI автомобиль зекIуапIэхэр, Урвань (Аруан) – Уштулу федеральнэ мыхьэнэ зиIэмрэ  Старэ Шэрэдж – Жэмтхьэлэ – Сукан-Суу гъуэгумрэ, зэпызыщIэ Iыхьэу ГЭС-хэм я щхь

25.03.2023 - 10:05

ШКОЛАКIУЭХЭМ ПАПЩIЭ БЖЭ ЗЭIУХА

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

25.03.2023 - 09:25

ЦIЫХУ ГЪАЩIЭР КЪЕГЪЭЛЫНЫР ЛЪАПIЭНЫГЪЭЩ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.