Жаш алимлеге ыразылыгъын билдиргенди, дипломларын бергенди

Казбек Коков 2021 эмда 2022 жыллада КъМР-ни Башчысыны илму эмда инновацияла жаны бла саугъасына тийишли болгъан жаш алимле бла тюбешгенди. Аны кезиуюнде республиканы Башчысы жаш тинтиучюлеге дипломланы бла сыйлы белгилени бергенди. Тюбешиуге КъМР-ни Правительствосуну  Председатели Мусукланы Алий бла КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министри Анзор Езаов къатышхандыла.

Алайды да, КъМР-ни Башчысыны саугъасына была тийишли болгъандыла:

Луиза Гадзова – Россейни Илмула академиясыны Къабарты-Малкъар илму арасыны  Прикладная математика бла автоматизация институтуну дробь тергеуле жаны бла  бёлюмюню таматасы – дробь тергеуле эмда дробь жаны бла дифференциал уравненияла бла байламлы илму тинтиуледе жетишимлери ючюн;

Рустам Калмыков – Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни электрониканы бла цифралы информация технологияланы кафедрасыны доценти – орта температуралада жылыу энергияны электрокючге тюрлендириуню хайырлылыгъын кётюрюр ючюн керек болгъан жарым проводникли нанокомпозициялы материалланы жарашдыргъаны ючюн;

Станислав Кущев – Бийик-тау геофизика институтну гитче илму къуллукъчусу – Жер жюзюню юсюнден илму тинтиуле бардыргъаны ючюн, естественный илмуланы айнытыугъа къыйын салгъаны ючюн;

Моллаланы Малика – Россейни Илмула академиясыны Тау тийрелени экологиясыны А.К.Темботов атлы институтуну илму къуллукъчусу - естественный илмуланы айнытыугъа уллу къошумчулукъ этген илму тинтиулери ючюн;

Андемиркан Одижев – В.М. Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни аспиранты – битимчиликде  экология жаны бла къоркъуусуз амалланы жарашдыргъаны эмда ишге сингдиргени ючюн;

Будайланы Алим – Бийик-тау геофизика институтну булутланы физикасы жаны бла бёлюмюню булутланы микрофизика лабораториясыны гитче илму къуллукъчусу – жетишимли илму тинтиулери эмда Жер жюзюню юсюнден илмуланы айнытыугъа къыйын салгъаны ючюн;

Виктор Нарожнов – Россейни Илмула академиясыны Къабарты-Малкъар илму арасыны  Прикладная математика бла автоматизация институтуну тергеулени автоматизациялау жаны бла лабораториясыны илму къуллукъчусу –  магъаналы теория эмда сынау тинтиулери ючюн;

Людмила Хавжокова – РАН-ны Къабарты-Малкъарда илму арасыны Гуманитар тинтиуле институтуну къабарты-черкес адабиятны бёлюмюню таматасы – гуманитар тинтиуле жаны бла илму жетишимлери ючюн;

Алина Хажметова – В.М.Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни техникалы механика бла физика кафедрасыны ассистенти – тау тийреледе терек бахчала къураугъа ресурсланы аягъан, экология жаны бла таза технологияланы бла техника кереклени жарашдыргъаны ючюн;

Инара Хакуашева – Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни факультет терапияны кафедрасыны ассистенти – къан басымлары эмда жюрек ауруулары болгъан саусузланы багъыуда жангы амаллары ючюн.

Лауреатла республиканы оноучусуна жюрек ыразылыкъларын билдиргендиле. «Сизни жаш тёлю бла байламлы политикагъызны дурус кёребиз», – дегенди Людмила Хавжокова. «Бу саугъа студентлерибизни илму тинтиулеге кёллендиргенди», – деп чертгенди Инара Хакуашева. Виктор Нарожнов а къыралны аланы ишлерине бийик багъа бичгени жаш алимлеге бек магъаналы болгъанын, жетишимлеге кёллендиргенин чертгенди.

Казбек Коков бу саугъа жаш алимлени кёллендириуню жолунда биринчи атлам болгъанын айырып айтханды. «Сиз жашауугъузну илмугъа жоралагъансыз, ол а къыралгъа, адамларыбызгъа хайыр келтирлик ишди. Биз илму жетишимле ючюн саугъалау жаны бла мадарланы жангы тюрлюлерин хайырлана барлыкъбыз», – дегенди.

КъМР-ни Башчысыны илмула эмда инновацияла жаны бла  жыл сайын берилиучю ахча саугъасы 2020 жылны ахырында тохташдырылгъанды. Аны мураты регионну илму онгларын кёбейтиудю эмда жаш алимлени бла специалистлени кёллендириудю.  Республикада жаш тинтиучюлени саны ёсюп барады, бюгюнлюкде ала 600 чакълы бардыла. 27 илму бёлюмле жаны бла илму тинтиуле бардырыладыла.

Тюбешиуню кезиуюнде жаш алимле жангы, айнырыкъ дисциплиналаны сингдирирге керек болгъанын айтхандыла. Сёз грантлагъа жетгенде, республиканы жаш алимлерини араларында Россейни Президентини, Россейни Фундаментал тинтиуле жаны бла фондуну грант конкурсларында хорлагъанла болгъанлары да туура этилгенди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.