Предпринимательлени къайгъысын кёре

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторунда республиканы прокурору Николай Хабаров Нальчик шахар округну бизнесменлери бла тюбешгенди. Сёз анда тышында экономика болум тапсыз чекге жетген кезиуде предпринимательствогъа себеплик этиуню юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни прокуратурасыны пресс-службасындан.

Тюбешиуге жыйырмадан артыкъ инсан къатышханды. Ол санда регионда Предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченный Юрий Афасижев, УФНС-ни башчысы Аслан Губачиков, «Опора России» жамауат организацияны жер-жерли бёлюмюню башчысы Альберт Кильчуков, КъМР-ни Сатыу-алыу-промышленность палатасыны председателини орунбасары Мурат Гукетлов, министерстволаны башчылары эмда Нальчик шахар округну мэри Таймураз Ахохов да бар эдиле.

Ушакъны кезиуюнде бюджетге налогла эмда тёлеуле жыйыуну, предпринимательлени кредит ресурсла бла женгил жалчытыуну, аланы республиканы къырал власть органларына обращенияларын сюзюуню юсюнден сёлешгендиле. Дагъыда адамланы иш бла жалчытыу эмда налог режимле бла байламлы темала да кётюрюлгендиле. Жыйылгъанлагъа тийишли законланы юсюнден айтылгъанды, талай сорууланы юсю бла уа надзорлукъ жумушла тамамланнгандыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.