Донбассха – кезиулю болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Хар нени да хорлам ючюн!» жандауурлукъ акцияны чеклеринде,  налогла службаны (УФНС) келечилери бла бирге Донецк эм Луганск Халкъ Республикалада жашагъанлагъа алты тоннадан аслам  гуманитар жюк ашыргъандыла. 

  Ол  болушлукъ республиканы предпринимательлерини  эм уллу кёллю болмагъан адамларыны себепликлери бла жыйылгъанды. Къолундан келген хар адам «Халкъ фронт. Хар нени да хорлам ючюн»  фондха ахча ётдюреди, ДНР-ни  бла ЛНР-ни къоруулаучуларына  биринчи керек затла эм башха абериле  береди.

Алай бла алгъаракъда жамауатчыла, УФНС-ни республикада бёлюмюню келечилери болушуп, Донбассха ашырырча ундан, макарондан, пиринчден, бал туздан, татлы эм гара сууладан къуралгъан танг кесек жюк  хазырлагъандыла. Муну аллында  #МыВместе штабны келечилери, Донбассда жашагъанладан алагъа бек алгъа не керек болгъанын сурап, жангы гуманитар болушлукъну анга кёре жарашдырыргъа кюрешгенлерин да белгилерчады. 

– Быйыл мартда Донецк эм Луганск Халкъ Республикалада жашагъанлагъа продуктла эм башха абериле  жыйып   ашыргъанбыз. Бу жол да эки тоннагъа кёп  жыялгъаныбыз бек къууандырады. Энчи  аскер операция башланнганлы   саулай къыралдан  гуманитар болушлукъ  Ростов  бла Белгород областьладан   келтириледиле. Мында аланы  адрес халда  тапдырырча хазырлайдыла, – дейди УФНС-ни республикада бёлюмюню таматасыны орунбасары  Залимгери Налоев.

 Халкъ фронтну  келечилери Къабарты-Малкъарда жашагъанланы арасында «Хар нени да хорлам ючюн» акциягъа бир тюрлю къошумчулукъ этерге сюйгенле иги кесек болгъанларын айтадыла. Юйлеринден чыгъалмагъанла уа, тюз адресни билип,  ахчаны электрон халда ётдюредиле. Саулай алып айтханда, жамауатчыла жандауурлукъ акциягъа къатышыргъа сюйгенлеге исполкомну эшиклери не заманда да ачыкъ болгъанын эсге саладыла.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.