Илму тинтиулеге – къошакъ онгла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла  «Агродар» эл мюлк предприятияны таматасы  Ризуан Диданов  байламлыкъда ишлерге келишгендиле.  Анга кёре, университетге Прохладна районда 103 гектар чакълы бирни  карбон полигонча хайырланыргъа  берилгенди. Анда  вузну алимлери хауаны тюрлендириуде газланы магъаналарын тинтиу  бла кюреширикдиле.

Былтыр февральда РФ-ни Илму эм бийик билим берген министерствосу сынау халда  регионлада карбон полигонла къурарча проектни бардырып тебирегенди. Аны магъанасы – университетлени  бла илму араланы бирикдирип,  хауада  углеродха контроль бардырыуну технологиясын къураргъады.  

– Карбон полигонда КъМКъУ-ну специалистлерини коллегалары бла бирге экологияда эм хауада  тюрлениуле бла байламлы  иги кесек илму проект бардырыргъа мурат этедиле. Ол санда терк айныгъан терек бахчала  жаны бла да. Аллай полигон студентлени, аспирантланы эм алимлени сынамларын ёсдюрюрге ахшы себеплик этерикди, – дейди Юрий Альтудов.

 Карбон комплекс жерни, битимлени, хауаны къурамын тинтген эм башха борчланы тамамланнган  энчи оборудованияла бла да  жалчытылынырыкъды. 

Быйыл КъМКъУ партнёрлары бла бирге  аграр карбон полигон къурауну юсюнден РФ-ни Билим бериу министерствосуна   заявка берирге хазырланады. Алай бла, проект къабыл этилсе, ведомстводан ахча болушлукъ тапдырыллыкъды. Аны бла бирге республиканы бюджетинден, «Золка Агро» эм «Корпорация развития КБР» биригиуле да кеслеринден къошумчулукъ этерге хазырлыкъларын билдиргендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.