Зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэт

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ»  щIыналъэ къудамэм «ВоенТекстильПром» компанием дэщIыгъуу республикэм щригъэкIуэкIащ «ТекIуэныгъэ къэзыхьа Iуащхьэмахуэ» хэкупсэ акцэ.

Альпинист цIэрыIуэхэм ящIыгъуу зэгухьэныгъэм хэтхэр ­Iуащхьэмахуэ дэкIащ икIи Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэм и щыгум «Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэмрэ» 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу дивизэмрэ я бэракъхэр щаIэтащ.

Iуэху щхьэпэм хэтащ КъБР-м щыцIэрыIуэ альпинист, дуней псом щынэхъ лъагэ дыдэ бгы Эверестым тIэунейрэ дэкIа Ольмезов Абдул-Хьэлим (и зэманым Германием къулыкъу щызыщIар), абы и къуэш Абдул-Чэрим (зэгухьэныгъэм хэтыр), спортым и мастер, альпинист Гумаев Борис, «Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэм» и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм хэт Гулэжын Беслъэн сымэ.

«Азимут» хьэщIэщым щриплъэжащ акцэм кърикIуахэм. Абы хэтахэм зэгухьэныгъэм и орденхэр къыхуагъэфэщащ. 115-нэ шу дивизэм теухуа тхылъыр зэритхым къыхэкIыу къримыхьэлIэфа Мартынов Александр орденыр иужькIэ Iэрагъэхьэжынущ.

«Германием щыIа дзэ гупым я ветеранхэм я зэгухьэныгъэ» щIы­налъэхэм зэдай жылагъуэ зэгухьэныгъэм и президентым и къуэдзэ Атэлыкъ Аслъэн зэрыжиIэмкIэ, акцэр егъэ­кIуэ­кIыным ехьэлIа жэрдэмыр иджыри мэлыжьыхь мазэм къыхалъхьащ: «Ар кърахьэжьащ зэгухьэныгъэм хэт ветеранхэм. Унафэ къащтащ зэгухьэныгъэм и бэракъхэр Iуащхьэмахуэ щаIэтыну, къищынэмыщIауэ, абы щекIуэкIа зэхэуэхэр мы гъэм илъэс 80 зэрырикъум ирихьэлIэу 115-нэ шуудзэм и бэ­ракъри адрейхэм ящIыгъуу щаIэтыну траухуащ. А псом къы­дэкIуэу, мы гъэм илъэс 80 ирокъу Хэку зауэшхуэм и екIуэ­кIыкIэм зезыгъэхъуэжа Сталинград зауэм зэрыщIидзэрэ. ­КъищынэмыщIауэ, акцэм и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ ди дзэхэм Украинэм щрагъэкIуэкI операцэ хэхар дэIыгъыныр».

Атэлыкъым и псалъэхэм къазэрыхэщамкIэ, бгым дэкIахэм яIыгъащ Военторгым и ныпри. Аращ ди армэр ерыскъырэ щыгъынкIэ къызэзыгъэпэщыр. Къэбгъэлъагъуэмэ, «ВоенТекстильПром» компанием Военторгым хэту щыгъын къыщегъэкI. КъищынэмыщIауэ, хозяйствэ IуэхукIэ армэр зыхуэныкъуэмкIэ къызэзыгъэпэщыр аращ.

 

Мэзкуу Къан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

ПХЪЭМЫФЫКЪУЭ ЛЪАПЭ ДЕЖ

Ди япэ итахэм къызэранэкIа хъыбархэр гъащIэм имыпхъэхыжу зэщIэзыкъуэжу бзэ къулейкIэ къезытхэкIыжахэм ящыщщ адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным ерыщу яужь ита, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь з

18.05.2024 - 09:03

ЕВРОПЭР НАСЫПЫНШАГЪЭМ КЪЕЗЫГЪЭЛА ЩIАЛИЩ

1986 гъэм Чернобыль къыщыхъуауэ щыта насыпыншагъэм нэхъыбэж хэкIуэдэнут цIыхуищ къудей мыхъуатэмэ.

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ.