ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэж

Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан (Мысостей) къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр щаухуар 1970 гъэрщ. Абы лъандэрэ цIыхухэм я нэгузегъэужьыпIэу, зыузэщIыпIэу щыт унэм зэзыгъэпэщыж икIи къэзыгъэщIэрэщIэж лэжьыгъэ зыри щекIуэкIакъым.
ЩэнхабзэмкIэ унэм и закъуэщ къуажэдэсхэм щэнхабзэ зэхуэсыпIэрэ лъэпкъ IэщIагъэхэмкIэ гъэсапIэу яIэр. Мыбы махуэ къэс сабий 200-м нэблагъэ къокIуалIэ. Ахэр хуагъасэ лъэпкъ къафэхэм, хурагъаджэ адыгэхэм игъащIэ лъандэрэ къадэгъуэгурыкIуэ IэщIагъэхэм, хуаущий утыку итыкIэм, зыIыгъыкIэм, псэлъэкIэм епха джэгу IэщIагъэхэм, хагъэгъуазэ уэрэд жыIэкIэм и щэхухэм.
ЩэнхабзэмкIэ унэм иIэ хъуа щытыкIэ зэкIэлъымыкIуэм къыхэкIыу, сабийхэм драгъэкIуэкI гъэсэныгъэ лэжьыгъэр къыщызэрагъэпэщыр дунейм и хуабэгъуэрат. ЩIымахуэр къихьамэ, лэжьыгъэри, нэгузегъэужь Iуэхугъуэхэри курыт еджапIэм яхьын хуей хъурт.
Аруан щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ къулыкъущIапIэм и лэжьакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, зэгъэпэщыжын хуейхэм къызэщIеубыдэ ЩэнхабзэмкIэ унэм и щхьэм, бжэхэмрэ щхьэгъубжэхэмрэ еIэзэщIэжыныр, пэшхэм я лъэгу щар къихауэ щIэ идзыжыныр, уэздыгъэ зэрыкIуэ кIапсэхэр, бжьамийхэр щIэуэ щIэшэжыныр, кIуэцI блынхэр зехьэныр. Абы къыдэкIуэу ухуакIуэхэм къапэщылъщ ЩэнхабзэмкIэ унэм и пщIантIэ кIуэцIри зыхуей хуэгъэзэныр. Апхуэдэу, абдежым жыгхэр щыхасэнущ, уэздыгъэ пкъохэмрэ тетIысхьэпIэхэмрэ щагъэувыну, къыдыхьэ-дэкIыжым зэрыкIэлъыплъ видеокамерэхэр трагъэувэнущ, мывэкъалэхэр дращIеижынущ.
Лэжьыгъэ псори «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ йокIуэкI.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 17:32

ЗЭХЪУЭКIЫНЫГЪЭХЭР ХАЛЪХЬЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ­хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэм и президиумым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ иригъэ­кIуэкIащ. 

24.05.2024 - 14:19

ПАСЭРЕЙ АДЫГЭХЭМ Я ТХЫБЗЭР

Илъэс 50-м нэблэгъащ Псыжь щIыналъэм мэуэт къалэхэр къыщагъуэтыжауэ, къызэратIэщIрэ.

24.05.2024 - 14:19

ГЪУЭГУМРЭ ЖЫЛАГЪУЭ ЕХЪУЛIЭНЫГЪЭХЭМРЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэр ди щIыналъэм къызэрыщыхалъхьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащ.

23.05.2024 - 09:03

САБИЙХЭМИ ЯХУЭГУАПЭТ

ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэр тележурналист Iэзэу зэрыщытам и мызакъуэу, усэхэри рассказхэри итхырт.  Абыхэм яхэтщ сабийхэм яхуэгъэзахэри. Мыбдежым къыщытхьыр апхуэдэхэм ящыщ зыщ.

23.05.2024 - 09:03

ЕДЖАПIЭ ГЪАТХЭХЭР ЗЭЩIОГЪАГЪЭ

«Урысей еджапIэ гъатхэ» фIэщыгъэ дахэр зиIэ II къэралпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэта еджакIуэхэм текIуэныгъэ зыбжанэ къыщыхьащ, къызэрымыкIуэуи купщIафIэу къахущIэкIащ.