Бу айда кюч алгъан законла

Пенсиячыланы талай категориялары уллуракъ пенсия аллыкъдыла, кеслери алларына иш къурагъанлагъа эсепге тургъан женгилирек боллукъду, налог вычет студентлеге да берилликди, уллу компанияла уа тазирни орунуна эсгертиу алып къутулургъа амал табарыкъдыла. Бу материалда августда кюч алгъан жангы законланы юсюнден айтайыкъ.

Пенсиялагъа къошхандыла

Сёз мында ишлей тургъан пенсиячыланы юслеринден барады. Неллай бир къошуллугъу хар инсаннга энчи болады. Аны ол ишлеген жеринде алгъын жылда ненча страховой тёлеу берилгенине кёре тергерикдиле. Жик-жиги бла билирге сюе эсегиз Пенсия фондха сёлеширге тийишлиди. Къошакъны алырча заявление берирге керекмейди, аны ансыз да берликдиле.

Дагъыда бу айда 80 жыл толгъанлагъа пенсияларыны тохташдырылгъан кесегин эки кереге кёбейтирикдиле. Аны ёлчеми 7220 сом болады.

Эсепге женгил турургъа

Кеслери алларына иш къурагъанла налог органлада эсепге бютюнда женгил турургъа амал табарыкъдыла. Энди ол жумушну жаланда «Мени налогум» деген приложенияда неда ФНС-де энчи кабинетде угъай, «Госуслуги» порталгъа да кирип тамамларгъа боллукъду.

Налогланы бир кесегин къайтарыу

Сабийге неда жаш адамгъа 24 жыл толмагъан эсе, аны медицина багъыугъа эмда спорт бла кюреширге этилген къоранчларыны бир кесегин къайтарыр амал бериледи. Ол кеси да сабий очный халда окъуй эсе алай. Алгъын а бу жорукъ 18 жыл бла чеклене эди. Законну кючю быйылны аллындан бери башланады. Башхача айтханда, налогланы къайтарыр ючюн 2022 жыл башланнган кезиуден документлени берирге боллукъду.

Субсидияла «МИР» картагъа келликдиле

Энди коммунал жумушланы тёлегенде компенсация алырча «МИР» карточка керек боллукъду. Алгъын ары пособияла, пенсияла, стипендияла, бюджет сферада уруннганланы иш хакълары кёчюрюлюучю эди. Биринчи августдан башлап а, жашау журт – коммунал мюлк жумушла ючюн къоранчлары белгиленнген мардадан озгъанлагъа субсидияла да ма ары келликдиле.

Уллу бизнесге онгла

Административ бузукълукъну биринчи кере этген уллу компанияла тазир тёлеуден къутулургъа боллукъдула. Алгъын а ол амал жаланда НКО-лагъа, гитче эмда орта бизнесге, сора дагъыда алада ишлегенлеге берилиучю эди.

КоАП-да тазирлерини эм аз эмда эм уллу мардалары болгъан статьяла бла этилген бузукълукъла ючюн да эм аз тазир тёлеп къутулургъа боллукъду. Ол кеси да аны этген инсан аны  хатасын кетерсе. Тазирни тёлеу болжалы да бир айдан жарым жылгъа дери созулады. Аны 20 кюнню ичинде тёлегенде уа жаланда жарымын берип къояргъа боллукъду.

Налог тёлеучюню юсюнден информация

Бу айны биринчисинден башлап, налог инспекторла налог тёлеучюню юсюнден информацияны, ол алай этерге ыразылыгъын билдирген эсе, башхалагъа билдирирге эркинлик аладыла. Аллай ыразылыкъны налог органлагъа электрон халда жиберирге боллукъду.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.