Сабан ишлени бардырыргъа танг себеплик

Юсюбюздеги жылда сабан ишлени бардырыргъа Россельхозбанк агропромышленный ткомплексде уруннганлагъа 958 миллиард сом ёнкюч бергенди. Ол кёрюмдю озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде 3,4 процентге кёпдю, деп билдиреди финанс учрежденияны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмю.

Белгиленнген суммадан 356 миллиард сомну, башхача айтханда 37, 2 процентни заемщикле льгота халда алгъандыла. Сагъынылгъан кезиуню ичинде агропромышленный комплекс бла кюрешгенлени продукцияларын тышына сатханланы саны 16 процентге ёсгенди эм ала 1621 бир биригиу  боладыла. 

Сабан ишлени заманында эм къыйматлы бардырыу агропромышленный комплекде уруннганланы жууаплы кезиулеринден бириди.  Аланы шёндю болдургъан кёрюмдюлерине кёре боллукъду россейлилени юйлеринде ашарыкъларыны асламысы. 

Саулайда Россельхозбанк льгота халда ёнкючлени бериуню 24,7 процентге кёп этгенди, озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде ол кёрюмдю 292, 4 миллиард сом болады.  Битеу да финанс жаны бла болушлукъ бериу  427,7 миллиард сомгъа жетгенди. Алай бла сабанчыла ёнкючлерини ючден экисин болмагъанча аламат болумла бла алгъандыла.

Россейни жыйырма регионунда Россельхозбанк кезиулю сабан ишлени бардырыргъа алгъан ахчаларыны ёлчеми 90 процентни тутады.  

 Быйылгъы жылда Россельхозбанк озгъан жыл бла тенглешдиргенде агропромышленный комплексни уллу бизнесине берген ёнкючлени ёлчеми 14 процентге ёсгенди, не да 772,6 миллиард   сомгъа жетгенди. Орталыкъ, гитче эм бек гитче бизнес бла кюрешгенлеге себеплик этиу да 8,6 процентге ёсгенди, не да 160, 6 миллиард сом болады.

Элледе жашагъанлагъа деп берилген ёнкючле 24, 4 миллиард сом боладыла.   

Ёнкючге берилген ахчала сабан ишлени бардырыргъа, дагъыда инвестиция жаны бла проектлени тамамларгъа,  къурулуш, жангыртыу,   кёгетле тургъан жерлеге эм малла тургъан комплекслеге ремонт этерге, керекли техниканы эм малланы мажарыргъа къоратыллыкъды, деп айтылады сагъынылгъан банкны пресс-службасыны билдириуюнде.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.