Сёз импортну алышындырыуну эмда экспортну кенгертиуню юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысында Экспорт советни бу кюнледе болгъан жыйылыуунда сёз импортну алышындырыуну эмда экспортну айнытыуну юсюнден баргъанды. Бу жолгъу кенгеш «Отбор» селекция-урлукъчулукъ арада ётгенди. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, аны биринчи орунбасары Муаед Кунижев, КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев, Прохладна муниципал районну администрациясыны башчысы Андрей Журавлев, КъМР-ни Айнытыуну корпорациясыны директору Чочайланы Ахмат, агропромышленный комплексни предприятияларыны оноучулары къатышхандыла.

Жыйылыуну башлай, Казбек Коков былай айтханды: «Россейли экономиканы шёндюгю болуму, санкцияла бла къысыулукъ этиу саулау дунияны экономикасында хал да мюлк жюрютюуню жангы амалларын излейдиле. Жангы рынокла, башха тюрлю мадарла табаргъа керекди. Шёндю бек алгъа логистика бузулгъаны ючюн, кёп тыйгъычла тюбейдиле, алай жангы онгла да иги кесек бардыла. Биз битеу болгъан илму, кадрла эмда производство онгланы не къадар толу хайырланыргъа керекбиз. Бизни уллу экспорт онгларыбыз бардыла, ол санда эл мюлкде, промышленностьда, туризмде да. Россейни Президенти, Петербургдагъы халкъла аралы экономика форумда сёлеше туруп, Россейни бла аны экономикасыны айныууну баш жорукъларын белгилегенди. Аладан бек биринчиси – ачыкълыкъды.

 «Чынтты жалынчакъсыз къыралла тенгликде мурдорланнган халланы сайлайдыла, битеулю айныугъа юлюшлерин къошаргъа итинедиле. Россей башхаладан айырылыуну бир заманда да унарыкъ тюйюлдю, бизни бла ишлерге сюйгенлени барысы бла да байламлыкъланы кенгерте барлыкъды», – дегенди къырал башчы.

 Экинчи эмда ючюнчю жорукъла уа, эсигизде эсе, быладыла – предпринимательлик эркинликле эмда жууаплы, бирге келишген макроэкономикалы политика. Биз аланы толусунлай толтурлугъубузгъа, алай бла производствода, экспортда, адамларыбызны жашауларында да жангы даражагъа чыгъарыгъыбызгъа ийнанама».

Жыйылыуда республикабыз 66 къырал бла сатыу-алыу байламлыкъла жюрютгенини, аны бла бирге экспорт жаны бла жумушланы 32 къырал бла бардыргъаныны юсюнден да айтылгъанды. Къабарты-Малкъардан экспортну 83 проценти чакълы бири СНГ-ни къыралларына барады. Тышына асламысында аш-азыкъ товарла, темир эмда андан этилген затла, машинала ишлеуге керекли продукция, химия промышленностьну продукциясы, агъач жибериледиле.

 Аладан сора да, мирзеу, татлы ашарыкъла, бишлакъла, ичгиле, суусап суула, нартюх крахмал, мал ашла, къыймала, этден хазырланнган затла, тахта кёгетледен консервала да экспортда иги кесек жерни аладыла.

Экспорт советге киргенле «Халкъла аралы корпорацияны айнытыуну мадарлары» эмда «АПК-ны продукциясыны экспорту» деген регион проектле къалай толтурулгъанларына да къарагъандыла. Бюгюннгю болумлада продукцияны сатыуну географиясын кенгертмей жарарыкъ тюйюлдю деп, бир аууздан айтхандыла. Ол а импортну алышындырыугъа да бек магъаналыды.

Россейли экспорт араны келечиси «Мой экспорт» цифралы комплекс къалай ишлегенин билдиргенди. Ол «Бир терезе» деген информациялы система бизнесге онлайн халда къырал эмда башха жумушлагъа жолну ачады, тыш рынокланы халларын, башха къыралланы бизнесменлери бла байламлыкъланы энчиликлерин билирге, алыучуланы табаргъа, жангы поставщикни сайларгъа, керекли документлени жарашдырыргъа эм кёп башха жумушланы тындырыргъа болушады. Бюгюнлюкде «Бир терезеде» 31 сервис ишлейди, 2024 жылгъа дагъыда 30 ачыллыкъды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.