Къыйын болумлада амал таба билирча

Россейни МЧС-ини регионда Баш управлениясыны Къыйын болумлагъа къарау арасында лейтенантланы – министерствону вузларын бошагъанланы – анда иш къалай къуралгъаны бла шагъырейлендиргендиле. Жаш офицерле дежурный смена къаллай борчланы толтургъанын билгендиле, управление органланы низамларына къарагъандыла, специалистлени ишлерини энчиликлерине, къыйын болум чыкъгъанда не этерге кереклисине тюшюннгендиле.
Тюбешиу араны бёлюмюню башчысы Азрет Ивановну учрежденияны борчларыны юсюнден билдириуюнден башланнганды. Ол къыйын болумла чыгъаргъа къоркъуу болгъаныны юсюнден алгъадан билиуню, ол санда социал магъаналы объектледе да, мониторинг системаланы юслеринден айтханды.  
Андан сора офицерлеге ЦУКС-ну оператив къауумуну автомобилин кёргюзтгендиле. Азрет Иванов белгилегенича, бу машина оператив къауумну къыйын болум чыкъгъан жерге жетдирирге, анда халгъа багъа бичерге эм тюшген хатаны кетериуде ишлени къурауда хайырланылады. Автомобильде республиканы къалайындан да связьны къайсы тюрлюсюн да тохташдырырча оборудование барды, оператив къауум а автоном халда талай кюнню ишлеяллыкъды.
Эсгертиу: МЧС-ни вузларын тауусхандан сора республикагъа 4 офицер келгендиле, стажировканы ётгенден сора ала ведомствону бёлюмлеринде ишлеп башларыкъдыла.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.