«Жашаууму туугъан республикамда ётдюрюрге сюеме»

Диана Оздоева «Мисс КБР» конкурсда ючюнчю жерни алгъанды, модель болуп ишлейди, кёп тюкенле рекламаларында аны кёрюрге сюедиле. Диана  Акъ-Сууда Беслан Оздоевну бла Гиляхланы Кулинаны юйюрлеринде туугъанды.

Диананы атысы ингушлу, анасы уа таулуду. Эки миллетни келечиси, къадар алагъа кёп заман бермесе да, бир бирни ангылап, ариу жашагъандыла. Сабийлигин эсгере, Диана: «Юйюрюбюзде тынчлыкъ, жарашыулукъ болгъанды. Атам бла анам  танышханлары сейирди. Анам сабий садда ишлей эди. Ол жумуш бла шахаргъа баргъан кезиуде, аны атам кёреди - ала саламлашадыла, танышадыла. Ол тюбешиуден сора атам анамы бир кере кёрюр ючюн,  Ингушетиядан бери хар ыйыкъдан келиуючю эди. Ала юйюр къурагъандан сора мында, Ингушетияда да жашап тургъандыла. Атам ауругъандан сора бери кёчгендиле, жарсыугъа, ол мени гитче заманымда эки жыл ауругъандан сора ауушханды. Бусагъатда анам бла турама», – дейди.

Сабий заманында да ол ариулукъгъа итиннгенди. «Вестер-Гипер» тюкенни аллында «Мисс КБР» деген жазыуу бла къанганы кёрюп, мен алыкъа гитчечикме, мени ары аллыкъ тюйюлдюле деп жарсыгъанды. Жылла озадыла, «Восток» кинотеатрны къатында мороженое сатхан кюнлерини биринде администраторлары сыфатынг ариуду, «Мисс КБР» конкурсха къатышып бир кёр, дейди. Биринчи жылда кастингге асыры кеч келгени себепли алмайдыла, 2015 жылда къайтып барады эм ючюнчю жерге чыгъады. Бу жетишиминден сора субай къызны модель болургъа да чакъырып башлайдыла, Моквадан, Санкт-Петербургдан, Дагъыстандан эм башха жерледен суратчыла жазып тебирейдиле. Анасы да ыразылыгъын береди, къолундан келгени бла болушады.

Конкурсну юсюнден айта, ол, бек алгъа, кесин сынаргъа сюйгенин билдиреди. Анга къатышхан къызла бла Диана шуёхлукъ жюрютюп башлагъанды, чертгенича, араларында огъурсузлукъ, зарлыкъ дегенча зат жокъ эди. Конкурсанткаланы спорт залгъа элтип тургъандыла, сахнада кеслерин жюрютюрге, суратха тап тюшерге юйретгендиле. Жангыз да ахырында бир кесек къоркъгъандыла. «Сора жерлени юлешгенде къызланы араларында алгъадагъы шуёхлукъ артыкъ эсленмей эди. Быллай конкурсха энтта къатышыргъа сюеме деп а айталлыкъ тюйюлме», - дейди ол.

Бир жанындан къарагъанда, модельни иши тынч кёрюнеди. Алай болур ючюн а, кёп ишлерге, чархынгы бир ауурлукъда тутаргъа, сыфатынга къараргъа керекди: «Махачкъалада болгъанымда,  ишчи кюнюм эрттенликде сагъат сегизде башлана эди. Бетими бояргъа, чачымы жыяргъа стилистле 7-8 сагъат къоратхандыла. Артда суратлагъа тюшерге да эки сагъат кете эди. Бийик каблуклада кёп заманны сюелирге, ауур жыйрыкъланы киерге, ала бирде 30-40 килограммгъа жетедиле – бек къыйынды. Бир кере эсим окъуна аугъанды. Артда аркъанг, аякъларынг да бек аурутадыла. Суратха ариу тюшерге юйренир ючюн да, жылгъа жууукъ заманны юйренирге тийишлиди».

Ариулукъ  кечилмейди, деген сёз барды. Диананы да модель иш бла кюрешгенин жаратмагъанла, ол угъай, къоркъутургъа кюрешгенле болгъандыла. Аны юсюнден Диана социальный сетьде билдирген эди: «Тойгъа кийилген жыйрыкъла, аланы бир -  бирлери уа бир кесек ачыгъыракъ да боладыла, кийип суратлагъа тюшгеними терс жанына бурургъа кюрешгенле тюбейдиле. Алай мени айтырыгъым, бир жерими ачхан неда артда уялыргъа тюшерча затны киймейме эм киерик да тюйюлме. Сора ёлтюрлюкбюз, табарыкъбыз дегенледен да арталлыда къоркъмайма. Мен окъуйма, ишлейме, намысыма къатыма. Ал кезиуледе огъурсуз сёзле кёлюме да тие эдиле, жилярыгъым окъуна келгенди. Бир кере сени ёлтюрлюкме деген адамны иш этип тапханма, ол бир зат бла кюрешмеген, бир затда жетишимли болмагъан аллай биреулен эди. Алай бла артдан-артха тыш, мени юсюмден бир зат билмегенлени сёзлери мени жюрегиме жетерге керек болмагъанын ангылагъанма эм бусагъатда алагъа эс бурмайма».

- Тюкенле чакъырып турурча, суратчыла унутмазча, сахна усталыкъны сайлагъан битеу кёз туурада турургъа тийишлиди. Модельни ёсюмю 174 сантиметрден аз бомазгъа, семиз болмазгъа керекди. Бир белгили модельер чакъырып, арыгъыракъ болургъа керексе десе, боллукъма, - деп чертеди Диана. - Дунияда атлары айтылгъан модельле муратларына жетер ючюн, жарты жолда къалмайдыла, аладан изленнгенни толусунлай тамамлайдыла, алагъа ыспас этеме. Алай излемлеге келишеме деп, саулукъдан бошаргъа уа керек тюйюлдю. Мында фахмудан эсе итиниулюк, дайым ишлерге хазырлылыкъ изленедиле. Тиширыуну сыфаты излемлеге келишмей эсе да, ол эринмей, кесине жан аурутмай, жарау этип, аш-азыгъын тюз сайлап, сыфатын ариу эталлыкъды. Пластиканы, мимиканы да этерге юйренирге боллукъду. Алай бла модель болургъа кимни да онгу барды.

Эм ышаннгылы шуёхуна Диана анасын санайды, хар не жарсыуун, къууанчын да жангыз анга ышанады. Бир ненча къыз бла да къаршы тенгледиле. Аны оюмуна кёре, чынтты шуёх ол тёзюмлю, ёмюрде алдамазлыкъ, болушургъа келирге хазыр, керти адамды. Ол кеси да къыйналгъанны жаны бла ётюп къалалмагъанын белгилейди, адамланы ангыларгъа кюрешеди, алай кесин тёзюмлю инсаннга уа санамайды. Жашау нёгер сайлагъанды, бек алгъа, кертичиликге къарарыгъын билдиреди. Жанында оюмлу, айтхан сёзлерине, ишлерине жууаплы бола билген, муратына жетиуде къаты адамны кёрюрге излейди: «Юйюр жашауда тынчлыкъны, ышаныулыкъны излерикме, даулаш къозгъамай, мен деп тохтамай, бир бирни ангылап жашарча. Ётюрюкню кечаллыкъ тюйюлме», - дейди.

Диана тиширыу къачан да тизгинли болургъа, кийимлерине, юслерине-башларына эс бурургъа чакъырады: «Тиширыу ол гюлдю. Саулугъунда чып болуп не аллай бир башха сылтаула бла бет сыфатларын тюрлендиргенлеге зат айтмайма, алай модагъа бойсунуп, къалын къашла боятыуну, эринлени кёпдюрюуню, анга ушаш башха затланы этиуню уа тюзге санамайма. Тюрлениулени хатасы болмаз, ала мардадан озмай эселе. Табийгъат берген ариулукъну сакъларгъа тийишлиди».

Тогъузунчу классдан сора Диана  Гуманитар-техника колледжге окъургъа киргенди. Мураты Москвагъа барыргъа, журналист болургъады. Модель ишни сюйгени себепли, аны бла бош заманымда кюреширге дейди. Тыш жерде адамла къалай жашагъанларын кёрюрге, жангы онгла табаргъа итинеди, алай жашауун уа туугъан республикамда ётдюрюрге сюеди.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.07.2024 - 12:25

БАШ САУГЪА РЕСПУБЛИКАБЫЗНЫ КЪАУУМУНДА

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

18.07.2024 - 09:05

КЕЛИШИМГЕ КЪОЛ САЛЫННГАНДЫ

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди.

18.07.2024 - 09:04

СУУЛАДА АЧЫМАЗЧА

Жай кезиуде суулада, кёлледе ачыгъанланы саны ёсгенин МЧС дайым билдиргенлей турады.

18.07.2024 - 09:04

АЙЫРМАЛЫ ПРОЕКТЛЕ ЖАРАШДЫРГЪАН СТУДЕНТЛЕГЕ – ДИПЛОМЛА

Россейде бийик билим берген учрежденияланы эм иги 112 стартап-проектлерини санында экисин Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни келечилери жарашдыргъандыла, деп билдиргендиле вузну пресс-арас

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.