Къэрал мылъкур зыхухахахэм трагъэкIуадэ

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ Федеральнэ казначействэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщI IутIыж Шумахуэ. 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Федеральнэ казна­чействэм и управленэу КъБР-м щыIэмрэ теп­сэлъыхьащ илъэс ныкъуэ блэкIам щIыналъэм къыхэхъуа мылъкур зыхуэдизымрэ нэгъабэ а ­пIалъэ дыдэм зэрыта щытыкIэмрэ. 
ХэхыпщIэхэм (налогхэм) я Iуэху зыIутым щы­тепсэлъыхьым, IутIыж Шумахуэ къыхигъэщащ нэгъабэ зэрыщытам еплъытмэ, мы гъэм хэхъуэу яIэр зэрынэхъыбэр. ЩIыналъэм икIыу УФ-м и бюджетым илъэсым и япэ Iыхьэм хэхъуащ сом мелард 53,6-рэ. Нэгъабэрейм еплъытмэ, ар процент 21,6-рэ нэхъыбэщ. 
Езы КъБР-м къыхэхъуа мылъкум и гугъу пщIымэ, ар сом мелард 27-м щIегъу. Ари илъэс блэкIам а пIалъэ дыдэм къриубыдэу щIына­лъэм иIам еплъытмэ, процент 28-кIэ нэхъыбэщ. ЩIыпIэ бюджетхэм я хэхъуэр процент 17,5-кIэ ­бэгъуащ. Езы Управленэм мазих нэужьым хэ­хъуэу сом мелуан 385-рэ иIэу къыщIэкIащ. Нэ­гъабэрейм елъытауэ, бжыгъэр хуэдипщI нэхърэ нэхъыбэкIэ бэгъуащ. Мылъку IуэхукIэ щIыналъэм и пщэ дилъхьэжа псори и чэзум нэгъэсауэ егъэзащIэ. 
Экономикэм щIэгъэхуэбжьауэ зезыгъэужьыр хэхыпщIэхэмрэ къэрал лъэпкъ проектхэмрэщ,  ар зэрыщIыналъэу е къалэ щхьэхуэхэм епхауэ ирехъу. Къэпщытэныгъэхэм къызэрагъэлъа­гъуэмкIэ, КъБР-р Урысейм хыхьэ адрей щIыналъэхэм япэ итхэм ящыщщ мылъку къыхуау­тIып­щыр зыхухахахэм зэрытрагъэкIуадэмкIэ. 
КIуэкIуэ Казбек и гугъу ищIащ Управленэм и лэжьыгъэр мылъкур здэмыкIуапхъэм трамыгъэкIуэдэным сакъыу кIэлъыплъу къызэгъэ­пэщын зэрыхуейм, псом хуэмыдэу, лъэпкъ проектхэр щагъэзащIэкIэ, ахъшэм и къэгъэ­сэ­бэ­пыкIэм хабзэм имыдэн къыхамыгъэхуэн хуэдэу. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:25

ТУРИЗМЭМ И МАХУЭ

1980 гъэм къыщыщIэдзауэ фокIадэм и 27-р Туризмэм и дунейпсо махуэу ЩIы Хъурейм и къэрал куэдым щагъэлъапIэ.

28.09.2023 - 12:25

ЩIЭБЛЭМ АНЭДЭЛЪХУБЗЭ ЯIУРЫЛЪЫН ПАПЩIЭ

Сабийхэм тхылъ яхуэзытхым езым и псэр къабзэу щытыпхъэщ, цIыкIухэм я гурыгъухэр зыхищIэн щхьэкIэ.

28.09.2023 - 09:03

ТХЬЭ ЗАКЪУЭР ЗИ ФIЭЩ ХЪУА ЯПЭ БЗЫЛЪХУГЪЭ

Тхьэ закъуэр зи фIэщ хъуа Мусэ (Моисей) бегъымбарымрэ Рамзес ЕтIуанэ фирхьэунымрэ я зэхуаку дэлъа зэпэщIэтыныгъэмрэ, джатэдэпщым лъэпкъым къытригъэхьа леймрэ и хъыбар зэхэфхыжауэ къыщIэкIынщ.

28.09.2023 - 09:03

ХЬЭРЭ-КХЪУЭРЭ И ПИРАМИДЭХЭР

Кавказ лъэпкъхэр къызытехъукIыжа пасэрей лъэпкъыжьхэм щэху куэд къащIэнауэ нобэм къихьэсащ тхыдэм. Абыхэм ящыщщ псэ унэхэр, пирамидэхэр, сыдж, абрэмывэ телъыджэхэр. 

28.09.2023 - 08:54

АДЫГЭХЭМ (ШЭРДЖЭСХЭМ) Я МАХУЭМ ТРАУХУЭ

КъБКъУ-м и библиотекэм и художественнэ, лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм тхыдэмкIэ кафедрэм и егъэджакIуэхэр ящIыгъуу, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэщащ «Адыги: вехи исто