Жигитлеге баш урууну эмда шуёхлукъну белгиси

КъМР-ни маданият министри Мухадин Кумахов бла республиканы миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министрини орунбасары Гергъокъланы Джамбулат Къабарты-Малкъарны келечилерини къаууму бла аскер махтаулукъну жерлерине автомобильле бла барыугъа къатышхандыла. Ол жолоучулукъ Уллу Ата журт урушну кезиуюнде 1942 жылны июль айында Ростов областьны Мартыновка районун немисли-фашист аскерледен къоруулар ючюн баргъан сермешледе 115-чи Къабарты-Малкъар атлы дивизия этген жигитликге жораланнганды.

Автопробег башланырны аллында Уллу Мартыновкада Махтаулукъну эсгертмесини къатында митинг болгъанды, ызы бла анга къатышханла районну краеведение музейин жокълагъандыла.

Жолгъа чыкъгъан автомобильчиле урушну жигитлери асыралгъан жерледе: Лысый курганда, Степной, Московский, Новониколаевка хуторлада болгъандыла. Жолоучулукъ Уллу Мартыновкада Шуёхлукъну аллеясында бошалгъанды. Бу аллея 2014 жылда къуралгъанды. Аны 60 кёк назы, 60 туя эмда 25 акъ терек жасайдыла.

Мында эки эсгертме таш да орнатылгъандыла. Аладан бири Къабарты-Малкъар Республиканы бла Мартыновка районну араларында шуёхлукъну намысына, экинчиси уа Россейни аскерини тюрлю-тюрлю жерледе баргъан аскер къаугъалада жоюлгъан аскерчилерини хурметлерине салыннгандыла. Терекчикле бла эсгертме ташла уа кеси заманында Къабарты-Малкъардан келтирилген эдиле.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.