Жигитлеге баш урууну эмда шуёхлукъну белгиси

КъМР-ни маданият министри Мухадин Кумахов бла республиканы миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министрини орунбасары Гергъокъланы Джамбулат Къабарты-Малкъарны келечилерини къаууму бла аскер махтаулукъну жерлерине автомобильле бла барыугъа къатышхандыла. Ол жолоучулукъ Уллу Ата журт урушну кезиуюнде 1942 жылны июль айында Ростов областьны Мартыновка районун немисли-фашист аскерледен къоруулар ючюн баргъан сермешледе 115-чи Къабарты-Малкъар атлы дивизия этген жигитликге жораланнганды.

Автопробег башланырны аллында Уллу Мартыновкада Махтаулукъну эсгертмесини къатында митинг болгъанды, ызы бла анга къатышханла районну краеведение музейин жокълагъандыла.

Жолгъа чыкъгъан автомобильчиле урушну жигитлери асыралгъан жерледе: Лысый курганда, Степной, Московский, Новониколаевка хуторлада болгъандыла. Жолоучулукъ Уллу Мартыновкада Шуёхлукъну аллеясында бошалгъанды. Бу аллея 2014 жылда къуралгъанды. Аны 60 кёк назы, 60 туя эмда 25 акъ терек жасайдыла.

Мында эки эсгертме таш да орнатылгъандыла. Аладан бири Къабарты-Малкъар Республиканы бла Мартыновка районну араларында шуёхлукъну намысына, экинчиси уа Россейни аскерини тюрлю-тюрлю жерледе баргъан аскер къаугъалада жоюлгъан аскерчилерини хурметлерине салыннгандыла. Терекчикле бла эсгертме ташла уа кеси заманында Къабарты-Малкъардан келтирилген эдиле.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.12.2022 - 15:02

ЧЮЕЛДИНИ ЮСЮНДЕН ЖЫР ЭМ ТАУРУХ

Халкъ жырлада бизни миллет эсибиз сакъланады.

08.12.2022 - 12:35

ЗАКОННУ ОНГЛАРЫ БЛА ХАЙЫРЛАННГАНЛАНЫ ТИЗМЕСИ КЕНГЕРТИЛГЕНДИ

Мобилизация бла аскерге чакъырылгъан бизнесменлеге болушлукъну мадарлары хазырланнгандыла.  Ол санда алагъа ачылгъан  сюд дауну эм приставла хазырлагъан толтуруу бегимлени кючлери тохтатыладыла.

08.12.2022 - 12:35

ТОК КЪЫРКЪЫЛГЪАН ЖЕРЛЕДЕ ИШ КЪАЗАУАТДЫ

Бу кюнледе республикада иги да сууукъ болгъанды. Хауаны температурасы артыкъ энишге тюшмегенликге, мылылыкъ бла желле сууукълукъну бек сездиредиле.

08.12.2022 - 09:03

ПОДСТАНЦИЯ ТАНГ КЕСЕК АДАМНЫ ТОК БЛА ЖАЛЧЫТАДЫ

Кёп болмай Нальчикде токчула онбеш минг адамны, ол санда онеки чакълы   социал объектни ток бла жалчытхан "СКЭП" подстанцияны жангыртып башлагъандыла.  Тийишли ишлеге 60 миллион сом чакълы къоратыл

08.12.2022 - 09:03

БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЯЛАНЫ ЖАНГЫРТАДЫЛА

Бу кюнледе «Билим бериуню айнытыу» эм «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программалагъа кёре, Прохладна районда билим бериу учреждениялагъа тынгылы ремонт этиледи.