Алагъа бек къыйынэмда жууаплы борчла ышаныладыла

 2 августда Россейде Хауа-десант аскерлени кюню белгиленеди.
Байрам алыкъа жашды дерчады, ол 2006 жылда РФ-ни Президентини
Указына тийишлиликде тохташдырылгъанды. Болсада байрамны
тарыхы уа къайда теренди. Быйыл ВДВ-чыла кеслерини къууанчларын
92-чи кере белгилегендиле.

КъМР-ни десантчылары уа бу кюнде Нальчикде Къоз тереклени бахчасында Афганистанда интернационал борчларын толтургъан жигитлени эсгертмесини къатында жыйыладыла. Бу жол да, кюнню къыздыргъанына къарамай, алайгъа ветеранла, власть органланы келечилери, кюч структураланы къуллукъчулары, жамауат да жыйылгъан эдиле.

 Митингни Афган урушну эм жер-жерли къаугъаланы ветеранларыны союзуну регион бёлюмюню таматасы – КъМР-ни Парламентини депутаты Тимур Тхагалегов ачханды. Ол бу байрамны чеклеринде республикада тюрлю-тюрлю жумушла бардырылгъанларын белгилегенди. «Бу эсгертмени къатына жыйылып, кеслерини борчларын бет жарыкълы толтургъан, сынауладан артха турмагъан жигитлерибизни сагъыннганыбыз тёреге айланнганды. Ала Ата журтубузну душмандан къоруулагъандыла, кишиликни юлгюсюн кёргюзтгендиле, борчларын толтура, жанларын бергендиле. Батырланы арасында десантчыла да асламдыла, ол санда бизни жерлешлерибиз да»,-дегенди эмда ала ёсюп келген тёлюлеге юлгю болгъанларын чертгенди

КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны келечиси Анзор Георгиев да сёлешгенди митингде. Ол да десантчыланы жигитликлерин белгилегенди, алагъа къыйын эм жууаплы ишле ышанылгъанларын айтханды. «Бу байрамны къуру аскерчиле белгилемейдиле, аны халкъ саулай сюеди десем, жангыллыкъ тюйюлме»,-дегенди ол эмда аскерчилеге, аланы юйюрлерине саулукъ тежегенди.

Уллу Ата журт урушну, урунууну эм Сауутланнган кючлени ветеранларыны Нальчикде советини башчысы Абдуллаланы Мустафа Хауа-десант аскерлени тарыхыны, аны башламчысы генерал Василий Маргеловну жигитлигини, бу аскерлени айнытыуда къыйыныны юслеринден къысха айтханды. «Хунерли аскерчини атын билирге, эсде тутаргъа борчлубуз»,-дегенди ол.

Митингде КъМР-ни аскер комиссарыны ветеранла бла байламлыкъла жаны бла болушлукъчусу Александр Казаков, ДОСААФ-ны регион бёлюмюню таматасы Мухажир Закуев, Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны таматасыны аскер-политика иш жаны бла орунбасары Алексей Трушин, запасда офицерлени биригиулерини «Мегапир» миллет ассоциацияларыны республикада башчысы Атайланы Жашарбек да сёлешгендиле.

Ала Хауа-десант аскерлени бай тарыхы, ариу тёрелери болгъанларын, алагъа артыкъда жууаплы жумушла ышанылгъанларын, Ата журтубузну къоруулау жаны бла жууаплы борчну ала бет жарыкълы толтургъанларын айтхандыла.

Жыйылгъанла батыр аскерчилени хурметине бир минут шумсуз тургъандыла. Ахырында эсгертмеге гюлле салгъандыла.

 

Тикаланы Фатима.

Сурат авторнуду.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.