Тапландырыу къыстау барады

Къабарты-Малкъарны жюзжыллыгъын белгилерге хазырланыуну чеклеринде республикада къадар иш этиле барады. Ол санда Нальчикде юч проспект да жангыртыла турадыла.
Шахарны мэриясында айтханларыча, бу иш талай кезиулеге бёлюннгенди. Барындан да кёп къыйын адамла жаяу жюрюген жолчукълагъа салыннганды. Специалистле алагъа жангы плитка тизгендиле. Юсюнде жауун суула тыйылмазча мадар да этгендиле. Энди уа къазауатда велосипедчилеге жолчукъну жарашдыра турадыла. Аны узунлугъу 2,5 километр боллукъду, кеси да Канукоев орамдан Малкъар орамгъа дери созуллукъду.
Проспектлеге асфальт жайыу да къыстау барады. Подряд организация аны транспортну жюрюуюне чырмау салмай бардырады. Дагъыда светофорлагъа ремонт этиледи. Жууукъ кезиуде «Басманы юйюню» аллында адамла кнопкасына басып жандырыргъа боллукъ аллай зат орнатыллыкъды. Ленин атлы проспектни бла Тлостанов атлы орамны мюйюшюнде уа жангы светофор боллукъду.
Жолланы жарытыугъа да аслам эс бурулады. Специалистле ток ызланы жер тюбю бла созадыла, эски чыпынланы кетерип, аланы орунларына жангыларын, ариуларын орнатадыла. Ишлени барын да сагъынылгъан байрамгъа дери тамам этерге таукелдиле.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.