Тазалыкъны изеую

Кёп болмай КъМР-ни  Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуну болушлугъу бла "Вода России" Битеуроссей акцияны эм  «Общий сбор» конкурсну  чеклеринде минг атлауучну тийресинде субботник ётгенди. Ол кюн Нальчик сууну боюнуну 1,5 километр чакълы бирде тазалап, 350 килограммдан аслам кир-кипчик жыйгъандыла.
Эсге сала айтсакъ, череклени жагъаларын зыбыр къалгъан-къулгъанладан тазалау бла байламлы «Вода России» акция «Тамаша суу объектлени къоруулау» федерал эм «Экология» миллет проектлеге кёре республикада сегизинчи кере  бардырылады. Саулай алып айтханда, быйыл  анга къыралны 85 регионундан 7  миллион инсан къошулгъанды. Аланы кючлери бла  10 300 суу объектде  638 000 куб метр зыбыр къалгъан-къулгъан кетерилгенди.
Бу жол республикалы акциягъа тёгерекдеги тийрени эм табийгъатны тазалыгъына уллу кёллю болмагъан аслам адам къатышханды: КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуну,  "Делай!" волонтёр-эколог битеуроссей организацияны бёлюмюню, Волонтёрланы ресурс арасыны, «Экологистика» биригиуню, «Советская молодёжь» газетни келечилери эм башхала  къатышхандыла. Хар замандача, Къабарты-Малкъар къырал университетни  "Зелёный дозор"волонтёр-экологлары да ахшы къошумчулукъ этгендиле.
- Акцияны магъанасы жамауатны, бютюнда  жаш тёлюню экологиядан  билимин ёсдюрюрге, суу объектлеге эм башха табийгъат жерлеге аяулу кёзден къараргъа юйретиргеди. Быйыл бу магъаналы ишге танг кесек адам келгени бек къууандыргъанды. Ангыласакъ, адам улугъа таза суудан уллу байлыкъ жокъду. Бюгюн уллу кёллюлюк этсек, тамбла аны табаргъа къыйын боллукъду. Ол себепден «Вода России» Битеуроссей акцияны болмагъанча магъаналы, керек ишге санайма,- дейди КъМКъУ-ну  волонтёр-экологларыны  къауумуну таматасы  Кристина Коломыльцева.

Магометланы Сулейман.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа