Тазалыкъны изеую

Кёп болмай КъМР-ни  Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуну болушлугъу бла "Вода России" Битеуроссей акцияны эм  «Общий сбор» конкурсну  чеклеринде минг атлауучну тийресинде субботник ётгенди. Ол кюн Нальчик сууну боюнуну 1,5 километр чакълы бирде тазалап, 350 килограммдан аслам кир-кипчик жыйгъандыла.
Эсге сала айтсакъ, череклени жагъаларын зыбыр къалгъан-къулгъанладан тазалау бла байламлы «Вода России» акция «Тамаша суу объектлени къоруулау» федерал эм «Экология» миллет проектлеге кёре республикада сегизинчи кере  бардырылады. Саулай алып айтханда, быйыл  анга къыралны 85 регионундан 7  миллион инсан къошулгъанды. Аланы кючлери бла  10 300 суу объектде  638 000 куб метр зыбыр къалгъан-къулгъан кетерилгенди.
Бу жол республикалы акциягъа тёгерекдеги тийрени эм табийгъатны тазалыгъына уллу кёллю болмагъан аслам адам къатышханды: КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуну,  "Делай!" волонтёр-эколог битеуроссей организацияны бёлюмюню, Волонтёрланы ресурс арасыны, «Экологистика» биригиуню, «Советская молодёжь» газетни келечилери эм башхала  къатышхандыла. Хар замандача, Къабарты-Малкъар къырал университетни  "Зелёный дозор"волонтёр-экологлары да ахшы къошумчулукъ этгендиле.
- Акцияны магъанасы жамауатны, бютюнда  жаш тёлюню экологиядан  билимин ёсдюрюрге, суу объектлеге эм башха табийгъат жерлеге аяулу кёзден къараргъа юйретиргеди. Быйыл бу магъаналы ишге танг кесек адам келгени бек къууандыргъанды. Ангыласакъ, адам улугъа таза суудан уллу байлыкъ жокъду. Бюгюн уллу кёллюлюк этсек, тамбла аны табаргъа къыйын боллукъду. Ол себепден «Вода России» Битеуроссей акцияны болмагъанча магъаналы, керек ишге санайма,- дейди КъМКъУ-ну  волонтёр-экологларыны  къауумуну таматасы  Кристина Коломыльцева.

Магометланы Сулейман.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.

21.05.2024 - 09:03

ЮЙЮРНЮ ЖЫЛЫНА АТАЛГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар къырал университетде ингилиз тилден олимпиада бардырылгъанды. Аны башламчылары уа, хар замандача, СГИ-ни тыш къыраллы тилле кафедрасыны келечилери  болгъандыла.

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг