ГъэпцIакIуэхэм дзыхь яхуэвмыщI

КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ телефоныр, нэгъуэщI Iэмэпсымэхэр къагъэ­сэбэпу цIыхухэр къызэрагъапцIэм пэ­щIэ­тыным теухуа брифинг. Абы хэтащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу республикэм щыIэм, Урысей  МВД-м и Налшык къалэ управленэм ядэлажьэ Жы­лагъуэ советым я лIыкIуэхэр.

Налшык къалэм щыIэ УМВД-м дознаниемкIэ и къудамэм и унафэщI, полицэм и ­полковник Асанов Заур тепсэлъыхьащ зэIущIэр зытеухуа щIэпхъаджагъэм хуэдэхэр къэмыгъэхъуным, ялэжьахэр зэхэгъэкIы-ным ехьэлIауэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм къагъэсэбэп Iэмалхэм. Къыхигъэщащ Налшык къалэм нэхъ зыщызыубгъуа телефон, Интернет-гъэпцIэныгъэхэм, бзаджащIэхэм я лей цIыхухэм къатемыхьэн папщIэ зэрызаIыгъыпхъэр.
- БзаджащIэхэм, щхьэусыгъуэхэр къагуп­сысурэ, цIыхухэм къыIэщIахыф я банк картэхэм узэрихьэнур, языныкъуэхэм а гъэп­цIакIуэхэм дзыхь хуащIри, я ахъшэр абыхэм хуагъэхь, - жиIащ Асановым. Абы къы­- зэ­рыхигъэщащи, телефон гъэпцIакIуэхэм япэ­щIэхуэр пенсионерхэм я закъуэкъым,    атIэ яхэтщ курыт ныбжь зиIэхэри. Асанов Заур къызэрилъытэмкIэ, профилактикэ лэжьыгъэм жыджэру къыхэшэн хуейщ банкым и лэжьакIуэхэри - цIыхухэр апхуэдэ гъэп­цIа­кIуэхэм я хьэгъэщагъэхэм зэрыщахъумэ Iэмалхэр абыхэм ящIэн папщIэ.
УМВД-м следствэмкIэ и управленэм и следователь, полицэм и подполковник Псэунэ Хьэбас жиIащ бзаджащIэхэм Iэмал зэмы­лIэужьыгъуэхэр къызэрагъэсэбэпыр. Абыхэм язщ номерхэр зэрахъуэжыр.
Зытепсэлъыхь Iуэхум теухуа я еплъыкIэхэр къыжаIащ КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым хэтхэу ШкIэжь Ирэнэрэ Васин Владрэ, УМВД-м и деж щыIэ Жыла­гъуэ советым и лIыкIуэ Пашалиев Ильяз сымэ.
- Дызытепсэлъыхь щIэпхъаджагъэхэр къэ­мы­хъун папщIэ Iэмал имыIэу егъэкIуэ­кIыпхъэщ цIыхухэр финанс Iуэхум щыгъэ-гъуэ­зэным хуэунэтIа зэIущIэхэр, абыхэм банк лэ­жьа­кIуэхэмрэ волонтёрхэмрэ къешэлIауэ, - жи­Iащ Пашалиевым.
Абыхэм къыхагъэщащ цIыхухэм я банк ­картэхэм ехьэлIа хъыбархэр нэгъуэщIхэм ­жрамыIэну, набдзэгубдзаплъэу щытыну, гузэвэгъуэм хэхуауэ жыхуаIэу къыщIэпсалъэ я Iыхьлыхэм ятеухуа упщIэхэр иратыну, икIи апхуэдэхэм деж псынщIэу абыхэм зы­пащIэну.
Брифингым и кIэухыу абы хэтахэм журналистхэм я упщIэхэм жэуап иратащ.
КЪАН  Мырзэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 15:02

АДЫГЭ ФАЩЭР ЯЩЫГЪЫУ КЪЫЗЭДЭЖАЩ

Мыгъэрей зэхьэзэхуэхэм я ещанэ шыгъэжэгъуэр Налшык и ипподромым щызэхэтащ. Щыгъуазэ фыхуэтщIынщ абы кърикIуахэм.

08.06.2023 - 15:02

ЗИ IЭУЖЬЫР МЫКIУЭДЫЖЫН

Зи цIэ лIэщIыгъуэхэм щызэIэпахыу, зи Iэужьыр щысэтехыпIэу зэрахьэу гъуэгурыкIуэнухэм ящыщщ къызэралъхурэ илъэс 224-рэ ирикъуа усакIуэшхуэ Пушкин Александр.

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.