ГъэпцIакIуэхэм дзыхь яхуэвмыщI

КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ телефоныр, нэгъуэщI Iэмэпсымэхэр къагъэ­сэбэпу цIыхухэр къызэрагъапцIэм пэ­щIэ­тыным теухуа брифинг. Абы хэтащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу республикэм щыIэм, Урысей  МВД-м и Налшык къалэ управленэм ядэлажьэ Жы­лагъуэ советым я лIыкIуэхэр.

Налшык къалэм щыIэ УМВД-м дознаниемкIэ и къудамэм и унафэщI, полицэм и ­полковник Асанов Заур тепсэлъыхьащ зэIущIэр зытеухуа щIэпхъаджагъэм хуэдэхэр къэмыгъэхъуным, ялэжьахэр зэхэгъэкIы-ным ехьэлIауэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм къагъэсэбэп Iэмалхэм. Къыхигъэщащ Налшык къалэм нэхъ зыщызыубгъуа телефон, Интернет-гъэпцIэныгъэхэм, бзаджащIэхэм я лей цIыхухэм къатемыхьэн папщIэ зэрызаIыгъыпхъэр.
- БзаджащIэхэм, щхьэусыгъуэхэр къагуп­сысурэ, цIыхухэм къыIэщIахыф я банк картэхэм узэрихьэнур, языныкъуэхэм а гъэп­цIакIуэхэм дзыхь хуащIри, я ахъшэр абыхэм хуагъэхь, - жиIащ Асановым. Абы къы­- зэ­рыхигъэщащи, телефон гъэпцIакIуэхэм япэ­щIэхуэр пенсионерхэм я закъуэкъым,    атIэ яхэтщ курыт ныбжь зиIэхэри. Асанов Заур къызэрилъытэмкIэ, профилактикэ лэжьыгъэм жыджэру къыхэшэн хуейщ банкым и лэжьакIуэхэри - цIыхухэр апхуэдэ гъэп­цIа­кIуэхэм я хьэгъэщагъэхэм зэрыщахъумэ Iэмалхэр абыхэм ящIэн папщIэ.
УМВД-м следствэмкIэ и управленэм и следователь, полицэм и подполковник Псэунэ Хьэбас жиIащ бзаджащIэхэм Iэмал зэмы­лIэужьыгъуэхэр къызэрагъэсэбэпыр. Абыхэм язщ номерхэр зэрахъуэжыр.
Зытепсэлъыхь Iуэхум теухуа я еплъыкIэхэр къыжаIащ КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым хэтхэу ШкIэжь Ирэнэрэ Васин Владрэ, УМВД-м и деж щыIэ Жыла­гъуэ советым и лIыкIуэ Пашалиев Ильяз сымэ.
- Дызытепсэлъыхь щIэпхъаджагъэхэр къэ­мы­хъун папщIэ Iэмал имыIэу егъэкIуэ­кIыпхъэщ цIыхухэр финанс Iуэхум щыгъэ-гъуэ­зэным хуэунэтIа зэIущIэхэр, абыхэм банк лэ­жьа­кIуэхэмрэ волонтёрхэмрэ къешэлIауэ, - жи­Iащ Пашалиевым.
Абыхэм къыхагъэщащ цIыхухэм я банк ­картэхэм ехьэлIа хъыбархэр нэгъуэщIхэм ­жрамыIэну, набдзэгубдзаплъэу щытыну, гузэвэгъуэм хэхуауэ жыхуаIэу къыщIэпсалъэ я Iыхьлыхэм ятеухуа упщIэхэр иратыну, икIи апхуэдэхэм деж псынщIэу абыхэм зы­пащIэну.
Брифингым и кIэухыу абы хэтахэм журналистхэм я упщIэхэм жэуап иратащ.
КЪАН  Мырзэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:08

Я ГУФIЭГЪУЭР ДАIЭТУ

Ингуш Республикэм и Конституцэмрэ Лъэпкъ зэхуэсымрэ (Парламентымрэ) илъэс 30 щрикъу махуэр ягъэлъапIэу иджыблагъэ Назрань къалэм щызэхашащ самбэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

05.03.2024 - 09:07

«ГЪАВЭ БЭВЫР» УТЫКУ ЙОХЬЭ

УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и нэIэ щIэту ирагъэкIуэкI IэрыщI щIыгъэпшэрхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэран хуэхъунхэр зыхэмылъ ерыскъыхэкI, мэкъумэш продукцэ къабзэ, къыщIэзыгъэкIхэм

05.03.2024 - 09:07

ЛIЭУЖЬЫГЪУЭХЭР

Урыс театрыр XIX лIэщIыгъуэм

04.03.2024 - 12:11

ПЭРЫТХЭМ Я ЖЭРДЭМЫЩIЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-технологие колледжым иджыблагъэ «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэм» и щIыпIэ къудамэмрэ НыбжьыщIэхэр къэрал хабзэхэмрэ цIыхухэм я хуитыныгъэхэмрэ щыхагъэгъуазэ еджапIэмрэ къыз

04.03.2024 - 09:03

ЩIЫУЭПСЫР ДЫВГЪЭХЪУМЭ...

Дыкъэзыухъуреихь дунейм дызэрегуэуар дгъэзэкIуэжынымкIэ, щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, зы Iэмал закъуэщ диIэр – экологие гъэсэныгъэ жыхуаIэу апхуэдизу дызыхуэныкъуэ хабзэщIэр щIэблэм яхэлъхьэнырщ.