ГъэпцIакIуэхэм дзыхь яхуэвмыщI

КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ телефоныр, нэгъуэщI Iэмэпсымэхэр къагъэ­сэбэпу цIыхухэр къызэрагъапцIэм пэ­щIэ­тыным теухуа брифинг. Абы хэтащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу республикэм щыIэм, Урысей  МВД-м и Налшык къалэ управленэм ядэлажьэ Жы­лагъуэ советым я лIыкIуэхэр.

Налшык къалэм щыIэ УМВД-м дознаниемкIэ и къудамэм и унафэщI, полицэм и ­полковник Асанов Заур тепсэлъыхьащ зэIущIэр зытеухуа щIэпхъаджагъэм хуэдэхэр къэмыгъэхъуным, ялэжьахэр зэхэгъэкIы-ным ехьэлIауэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм къагъэсэбэп Iэмалхэм. Къыхигъэщащ Налшык къалэм нэхъ зыщызыубгъуа телефон, Интернет-гъэпцIэныгъэхэм, бзаджащIэхэм я лей цIыхухэм къатемыхьэн папщIэ зэрызаIыгъыпхъэр.
- БзаджащIэхэм, щхьэусыгъуэхэр къагуп­сысурэ, цIыхухэм къыIэщIахыф я банк картэхэм узэрихьэнур, языныкъуэхэм а гъэп­цIакIуэхэм дзыхь хуащIри, я ахъшэр абыхэм хуагъэхь, - жиIащ Асановым. Абы къы­- зэ­рыхигъэщащи, телефон гъэпцIакIуэхэм япэ­щIэхуэр пенсионерхэм я закъуэкъым,    атIэ яхэтщ курыт ныбжь зиIэхэри. Асанов Заур къызэрилъытэмкIэ, профилактикэ лэжьыгъэм жыджэру къыхэшэн хуейщ банкым и лэжьакIуэхэри - цIыхухэр апхуэдэ гъэп­цIа­кIуэхэм я хьэгъэщагъэхэм зэрыщахъумэ Iэмалхэр абыхэм ящIэн папщIэ.
УМВД-м следствэмкIэ и управленэм и следователь, полицэм и подполковник Псэунэ Хьэбас жиIащ бзаджащIэхэм Iэмал зэмы­лIэужьыгъуэхэр къызэрагъэсэбэпыр. Абыхэм язщ номерхэр зэрахъуэжыр.
Зытепсэлъыхь Iуэхум теухуа я еплъыкIэхэр къыжаIащ КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым хэтхэу ШкIэжь Ирэнэрэ Васин Владрэ, УМВД-м и деж щыIэ Жыла­гъуэ советым и лIыкIуэ Пашалиев Ильяз сымэ.
- Дызытепсэлъыхь щIэпхъаджагъэхэр къэ­мы­хъун папщIэ Iэмал имыIэу егъэкIуэ­кIыпхъэщ цIыхухэр финанс Iуэхум щыгъэ-гъуэ­зэным хуэунэтIа зэIущIэхэр, абыхэм банк лэ­жьа­кIуэхэмрэ волонтёрхэмрэ къешэлIауэ, - жи­Iащ Пашалиевым.
Абыхэм къыхагъэщащ цIыхухэм я банк ­картэхэм ехьэлIа хъыбархэр нэгъуэщIхэм ­жрамыIэну, набдзэгубдзаплъэу щытыну, гузэвэгъуэм хэхуауэ жыхуаIэу къыщIэпсалъэ я Iыхьлыхэм ятеухуа упщIэхэр иратыну, икIи апхуэдэхэм деж псынщIэу абыхэм зы­пащIэну.
Брифингым и кIэухыу абы хэтахэм журналистхэм я упщIэхэм жэуап иратащ.
КЪАН  Мырзэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.07.2024 - 09:20

ЗэфIагъэкIам ироплъэж

Урысей МВД-м Лэскэн райо­ным щиIэ къудамэм щызэ­халъхьэжащ 2024 гъэм и япэ ма­зихым я лэжьыгъэм кърикIуа­хэр.

18.07.2024 - 09:19

УсэкIэ цIыхугухэр зыгъэнщI

Зумакуловэ Танзиля Къэ­бэрдей-Балъкъэрым, Къэ­рэшей-Шэрджэсым я цIыху­бэ усакIуэщ, РСФСР-м Горь­кий М. и цIэкIэ ягъэувауэ щыIа Къэрал саугъэтым и лауреатщ.

18.07.2024 - 09:18

Лъэпкъ зыбжанэ къыщызэтенэнущ

Дунейр къызэригъэщIрэ цIыхуу тетым куэду къахокI езыхэр зыщыщ лъэпкъым нэмыщI, адрейхэм я къе­жьэ­кIэр, псэукIэ-зэхэ­ты­кIэр, фIэщхъуныгъэрэ хабзэ-бзыпхъэу зэ­ра­хьэр, ижь­кIэрэ зы пIэм имыкIахэмрэ

18.07.2024 - 09:17

Къэбэрдей уэрамым и тхыдэмрэ нобэмрэ

Налшык къалэм и уэрам нэхъыщхьэу щытар, куэ­дым зэращIэжщи, Къэбэрдей уэрамырщ. 

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.