ЩIыпIэ дахэу аргуэру зы

«ЗэгурыIуэныгъэмрэ» «Аб­хъа­зымрэ» я ут нэхъыщхьэхэм я зэхуакум къыщызэIуахынущ иджы­ри зы лъэс зекIуапIэ.

Зэман куэд ипэкIэ хаса мыIэрысейхэр, кхъужьейхэр, уэздыгъейхэр куэду щызэхэт а щIыпIэ лъэщIэхур сыт щыгъуи къабзэу, лъэсырызекIуэхэм хаша лъагъуэ нэшэкъашэ цIыкIухэм фIэкIа нэгъуэщI уи нэм къыфIэнэн щумы­лъагъуу нобэм къэсащ. Мы зэманым ар хуа­гъэхьэзыр Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэси 100 щрикъуну пIалъэм.
Абхъазым и утым щегъэжьауэ «Спартак» стадионым нэсыху кIуэну лъагъуэ бгъуфIэм и лъабжьэр ягъэхьэзыращ, абы тракIутэну пша­хъуэмрэ мывэ кIэщхъымрэ, гъущI- бетон къэухьхэр кърашэлIащ, тетIысхьэпIэхэр здагъэувыну утыкухэр ягъэбелджылащ. Скверым пхашынущ нэхъ лъагъуэ цIыкIуу иджыри зыбжанэ. Лэжьыгъэ хьэлъэр з­эры­зэфIэкIыу, ихъуреягъыр ягъэдэхэнущ удз гъэгъахэмрэ щхъуантIагъэхэмкIэ.
Лъэс зекIуапIэр щаукъуэдийм зыкIи зэран хуэхъуакъым, ныбжьышхуэ зэраIэми емылъытауэ, нобэми пхъэщхьэмыщхьэ бэгъуа къызыпыкIэ жыгыжьхэм. А щIыпIэм къыбгъэдэт Сабий творчествэмкIэ уардэ унэм ­къекIуалIэ цIыкIухэмкIи дэрэжэгъуэщ апхуэдэ зыгъэпсэхупIэ гъунэгъуу щыIэныр. Зыхуеину техникэхэмкIэ къызэгъэпэща ухуакIуэхэр псынщIэу мэлажьэ, махуэшхуэр къэмысу псори зэфIагъэкIыну я мурадщ.
Шэрэдж дисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 12:35

ТХАБ – ТХЬЭБЭ - ТХЫБЭ

А цIэр зэрехьэ Геленджик («Хъулъыжъый», зэпкърыпхмэ: «хъулъэ» - хъупIэ, «жъый» - цIыкIу) къалэм къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ къыщхьэщыт лъагапIэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУ ЩАБЭ ЗЫХЭЛЪ СУРЭТХЭР

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУУШХУЭ ТЕКIУАДЭМИ

Шэрэдж псыхъуэм лъэныкъуитIымкIи декIуэкI автомобиль зекIуапIэхэр, Урвань (Аруан) – Уштулу федеральнэ мыхьэнэ зиIэмрэ  Старэ Шэрэдж – Жэмтхьэлэ – Сукан-Суу гъуэгумрэ, зэпызыщIэ Iыхьэу ГЭС-хэм я щхь

25.03.2023 - 10:05

ШКОЛАКIУЭХЭМ ПАПЩIЭ БЖЭ ЗЭIУХА

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

25.03.2023 - 09:25

ЦIЫХУ ГЪАЩIЭР КЪЕГЪЭЛЫНЫР ЛЪАПIЭНЫГЪЭЩ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.