ЩIыпIэ дахэу аргуэру зы

«ЗэгурыIуэныгъэмрэ» «Аб­хъа­зымрэ» я ут нэхъыщхьэхэм я зэхуакум къыщызэIуахынущ иджы­ри зы лъэс зекIуапIэ.

Зэман куэд ипэкIэ хаса мыIэрысейхэр, кхъужьейхэр, уэздыгъейхэр куэду щызэхэт а щIыпIэ лъэщIэхур сыт щыгъуи къабзэу, лъэсырызекIуэхэм хаша лъагъуэ нэшэкъашэ цIыкIухэм фIэкIа нэгъуэщI уи нэм къыфIэнэн щумы­лъагъуу нобэм къэсащ. Мы зэманым ар хуа­гъэхьэзыр Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэси 100 щрикъуну пIалъэм.
Абхъазым и утым щегъэжьауэ «Спартак» стадионым нэсыху кIуэну лъагъуэ бгъуфIэм и лъабжьэр ягъэхьэзыращ, абы тракIутэну пша­хъуэмрэ мывэ кIэщхъымрэ, гъущI- бетон къэухьхэр кърашэлIащ, тетIысхьэпIэхэр здагъэувыну утыкухэр ягъэбелджылащ. Скверым пхашынущ нэхъ лъагъуэ цIыкIуу иджыри зыбжанэ. Лэжьыгъэ хьэлъэр з­эры­зэфIэкIыу, ихъуреягъыр ягъэдэхэнущ удз гъэгъахэмрэ щхъуантIагъэхэмкIэ.
Лъэс зекIуапIэр щаукъуэдийм зыкIи зэран хуэхъуакъым, ныбжьышхуэ зэраIэми емылъытауэ, нобэми пхъэщхьэмыщхьэ бэгъуа къызыпыкIэ жыгыжьхэм. А щIыпIэм къыбгъэдэт Сабий творчествэмкIэ уардэ унэм ­къекIуалIэ цIыкIухэмкIи дэрэжэгъуэщ апхуэдэ зыгъэпсэхупIэ гъунэгъуу щыIэныр. Зыхуеину техникэхэмкIэ къызэгъэпэща ухуакIуэхэр псынщIэу мэлажьэ, махуэшхуэр къэмысу псори зэфIагъэкIыну я мурадщ.
Шэрэдж дисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.   

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.