Фатарланы санына къошулады

Шимал-Кавказстатны эсеплерине кёре, жыл башланнганлы предприятияла бла организацияла эм энчи предпринимательле 2034 фатарны хайырланыргъа бергендиле. Андан сора да, энчи иеле 927 жашау журт сюегендиле.  
Къурулуш биригиуле бла 200,1 минг квадрат метрни тутхан неда былтыр бу замандан 26,9 процентге аслам фатарны, энчи предпринимательле да 141,4 минг квадрат метрни (38,6 процентге кёп)  ишлегендиле. Организацияланы бла   предприятияланы кючю бла да  58,7  минг квадрат метрде, 5,6 процентге аслам фатар тамам этилгенди.
Эл жерледе да сагъынылгъан кезиуде 96,9 минг квадрат  метрни тутхан жашау журтла ишленнгендиле.  Мында да танг кесек ёсюм эсленеди.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.