Мекямланы тышлары, ичлери да тюрленедиле

«Саулукъ сакълауну биринчи болушлукъ берген бёлюмюн  жангыртыуну» проектине кёре, Нальчикде 4 поликлиникагъа толу ремонт этиледи, Зольск, Чегем, Терк эм Черек районлада, Бахсанда багъыу организацияла жангыртыладыла. Аушигерде амбулаторияны къурулушу бошалгъанды, бусагъатда анга мебель бла оборудование алынады. Нарткъаланы районла аралы кёп профильли больницасыны ремонту да андан ары бардырылады, деп билдиредиле Къабарты-Малкъарны Саулукъ сакълау министерствосундан.
Ведомствону башчысы Рустам Калибатов бла аны орунбасары Марат Кармов Нальчикде 2-чи номерли поликлиникада бла Чегемни ара больницасында поликлиникада жангыртыу ишле къалай баргъанларына  къарагъандыла, алыннган оборудованияны халин саусузланы электрон карталары бла башха документация къалай жюрютюлгенин соргъандыла. Министр мекямланы тёгереклерине да эс бургъанды.
Алай бла Хацуков атлы район поликлиникада ремонт-къурулуш ишлени битеу комплекси толтурулгъанды, инженер, ток ызлары, жылытыу системасы алышыннгандыла, тышы, башы да жангыртылгъанды. Учреждение «аяулу технологияланы» жорукъларына тийишли боллукъду. Анга кёре, кесеклери болгъанла эм температуралары кётюрюлгенле энчи эшикле бла кирликдиле. Медицина профилактика, сабий эм акушер-гинекология бёлюмле башха-башха корпуслада боллукъдула. Республиканы бюджетинден ахчагъа дагъыда поликлиникагъа кирген жер да тапландырыллыкъды, холл кенгертилликди, сабий бёлюмде уа жаралагъа байлау салгъан кабинет ачыллыкъды. Чекленнген онглары болгъан адамлагъа медицина болушлукъ этиуню качествосун ёсдюрюрча мадарла да этилликдиле. Льготалы аптеканы отоуу да уллуракъ боллукъду.
Рустам Калибатов ремонт ишлени тамамлау эм аланы болжаллары бла байламлы талай эсгертиу этгенди, ол санда келген кабинетлени тынч табарча белгилени эм маршрутланы схемаларын орнатыргъа кереклисин да айтханды.

Кульчаланы Зульфия.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.