Ахшы муратларына жетерге таукеллик

Жыл сайын университетибизни медицина факультетини «багъыу иш» бёлюмюн жетишимли тауусуп, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан жашларыбыз бла къызларыбыз бизни къууандыргъан, ышандыргъан да этедиле. Быйыл а аллай даражагъа жетгенлерибиз оноулан боладыла. Аладан бири Чочайланы Азаматды.

 Ол Хасанияда ёсгенди, школну да мында айырмалы тауусханды. Мектепде окъугъанында,  дерслерин иги билгенинден сора да, аны жамауат ишине тири къатышханды. Классны старостасы болгъанды, школну пионер организациясына таматалыкъ  этгенди.
Къайсы бирибизни да гитчелигибизден да жаратхан предметибиз болады. Азамат а тёгерекдеги къудуретни сюйгенди. Артда таматаракъ класслада уа – биологияны. Школда окъугъан дерслери анга азлыкъ этип, ол Нальчикде экология-биология арагъа жюрюгенди.
Мектепде биринчи устазы Зайнаф Ахматовнагъа бла сагъынылгъан арада химиядан бла биологиядан тюшюндюрген Аминат Жагъафаровнагъа аны  билимни сейирлик жолуна талпындыргъанлары ючюн ыразылыгъын билдиреди.
Биологиягъа сюймеклиги уа сегизинчи классда бу предметден битеуроссей олимпиадагъа келтиргенди. Аны регион урумунда биринчи жерни алгъанды. Алай бла уа, къырал даражалы кесегине Ставрополь  шахаргъа барып, анда экинчи оруннга тийишли болуп, диплом, багъалы саугъа бла да белгиленнгенди. Кеси уа ол кезиуде аудиторияда ишни отуз чакълы окъуучу жазгъанын, анча адамны ичинде аллай жетишимине къууанч эмда сейирсиниу сезимлери бирча болгъанларын эсгереди.
Андан тышында да, Чочайланы жашлары, химиядан олимпиадалагъа къатыша, айырмалы болуп тургъанды. Ол алгъадан да билгенди медицинаны сайларыгъын, аны  себепли бу дерслеге  асламыракъ эсни бургъанды, аны бла бирге  жетишимли да болгъанды. Ол устазы Къурманланы Асият Магомедовнагъа да аслам затха юйретгенине, билимин, заманын аямагъанына ыспас этеди.
Аппасы Салихни бла ыннасы Шамканы къатларында ёсе, ишде чыныгъыргъа да тюшюннгенди. Таматагъа-гитчеге да тийишлисича  намыс-хурмет берирге, къатындагъылагъа болушлукъ этерге юйреннгенди. Атасы бла анасындан а китап окъургъа да.
Азамат адам медицинагъа  биреуню сёзю бла баргъанны  тюз кёрмейди, аны жюрегинг бла сюерге, не ызны сайларыгъынгы да кесинг билирге, ангыларгъа керексе, дейди. Аны себепли ол анасы Асият медсестра болгъаны ючюн угъай, кесин врачдан башха усталыкъда кёрмей, бу бёлюмге алай  бла баргъанды.
Школда иги окъугъаны себепли, бир къырал экзаменлени да жетишимли берип, аладан саулай да 240 балл алып, университетге алай киргенди. Студент болгъан ал кезиуюнден да билгенди ол вузгъа нек келгенин, окъууу  къыйын боллугъун да, анда жетишимге жетген а бютюнда.
Алай эсе да, ол курсуну старостасы болургъа, факультетни студент-илму жамауатыны башчысы, университетни уа илму-студент обществосуну таматасыны биринчи орунбасары болургъа да жетишгенди. Мындан арысында да бу жумушну бардыргъанлай турур акъылдады. Нек дегенде ординатураны кесибизни окъуу юйде ётер умутдады.
Илму бла кюреше, РИНЦ-ни, ВАК-ны тизмесине кийирилген журналланы бетлеринде да басмалагъанды ишлерин. Андан тышында да, Американы аллай басма изданияларында да ингилиз тилде чыкъгъандыла статьялары, ол санда коронавирусну юсюнден жазгъанлары да. Анга илму башчылыкъны уа Трансдисциплиналы технологияла институтну директору  Владимир Стефанович Мокий этгенди.
Азамат окъуу юйле эмда халкъла аралы, Шимал Кавказ, Россей даражалы конференциялагъа, симпозиумлагъа аслам халда къатышады. Ставропольдагъы къырал медицина университетни башламчылыгъы бла «Иги окъугъанланы академиясы» деген ат бла организацияла ачылгъандыла вузлада, ол санда бизде да. Хар университет а анга он эм  ахшы студентни сайлайды. Аладан бири болгъанындан сора да, Чочай улу вузубузну  сагъынылгъан академиясына башчылыкъ этип тургъанды.
Огъарыда аны магистратурагъа кирир мураты болгъанын сагъыннганбыз. Ол къагъытларын кесибизни университетге бла Москвада медицина жаны бла окъуу юйледен бирине бергенди. Алай  эсе да, ара  шахардагъы вузгъа ётген окъуна этсе да, мында къаллыгъын айтады. Ары жаланда кираллыгъын бла къаллыгъын, кесини билимин сынар акъылда бергенди.
Нальчикде къалып ишлерге, окъургъа сюйгенини юсюнден а былай айтады: «Уллу шахарлада бизден сора да бардыла ишлерикле, адамлагъа болушлукъ берликле. Мен а биз ёз жерибизни медицинасын айнытсакъ, жамауатыбызгъа себеплик берсек сюеме. Мында да  бардыла юлгю  алырча врачларыбыз, сынамларына  тюшюнюрчаларыбыз».
Аланы окъутханланы барысына да ыспас эте, билим алама дегеннге бизни университетледе да аллай онгла, преподавательле  болгъанларын белгилейди. Бюгюнлюкде окъургъа сюйгенни отоуунда беклеп къойсанг да, интернетни болушлугъу бла окъуна  ол кесине керекли информацияны, литератураны табаргъа боллукъду, дейди.
Жаш адам бла ушакъ эте, кертиси бла да, аны акъылын, оюмун ангылата билгенин сезе, аланы юйретгенлеге кесинг да хурмет бересе. Андан да бек къууандыргъаны уа аны малкъар тилибизде  шатык сёлешгениди. Аллайланы кёре, ол сайлагъан усталыгъында жетишимли, юлгюлю болгъанындан, медицинаны айнытханындан сора да, тилибизни ёчюлюп къалмазына себеплик этер деп, ышанырыгъынг келеди.
Азамат «терапия» ызны сайлар акъылдады. Ординатураны тауусуп, андан ары окъур мураты да барды. Ишлегени бла бирге уа, илмуну да къоймаз умутдады.
Практика бла кюрешген врачны заманы башха затлагъа аз къалгъанын билсе да, ол кеси ишинде тамамлагъанны къагъытха тюшюрюрге, аны сынамы бла бирсиле да хайырланырларын сюеди.
Медицинадан сора да, ол психологияны жаратады. Бу жаны бла ангылауу, сезими да барды. Дагъыда ол илму, суратлау литератураны окъуйду. Жырларгъа да угъай демейди. Эгешчиги ветеринар боллугъун, къарындашчыгъы да врачны  жолун сайларгъа сюйюп тургъанын айта, аланы жетишимлерине да къууанады.

Трамланы Зухура.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 10:05

ЭРТТЕНЛИКДЕ АШЛАДАН БЕК ИГИСИ КАКДЫ

Аш орунну аурутмаз ючюн не зат ашаргъа, къалай жашаргъа керекди? Аны юсюнден врач-терапевт Геккиланы Зарий бла ушакъ этгенбиз.

26.03.2023 - 08:10

САБИЙЛЕ СУУНУ МАГЪАНАЛЫЛЫГЪЫН АНГЫЛАГЪАНДЫЛА

Суу ырысхыланы Битеудуния кюнюне жоралап, Нальчикде онунчу номерли китапханасында ачыкъ дерс бардыргъандыла.

25.03.2023 - 10:05

МАЙ РАЙОНДА УРЛУКЪНУ СЕБИП БАШЛАГЪАНДЫЛА

Районда эл мюлк предприятияланы бары да быйыл 17,8 минг чакълы гектарда абери салып ёсдюрюрге умутлудула. Сёз ючюн, кюзлюкле кёп къалмай 5,5 минг гектарны аладыла.

25.03.2023 - 09:25

ЭЛ МЮЛК БЛА БАЙЛАМЛЫ ЖУМУШЛАНЫ ЮСЛЕРИНДЕН СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА

Кир-кипчик тёбелени ким кетерирге керекди, пестицидлени хайырланыуну мардасын къайда билирге боллукъду – алагъа эм башха соруулагъа Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы бёлюмюнде жууапл

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.