Туристлеге таплыкъгъа

МегаФон компанияны специалистлери Шимал Кавказда туристле асламыракъ болуучу талай жерледе интернет теркирек ишлерча этгендиле. Энди Къабарты-Малкъарда, Къарачай-Черкес Республикада, Дагъыстанда эмда Ставрополь крайда курорт шахарлада бла тау тийреледе да 4G интернет боллукъду.
Компанияны инженерлери тийишли оборудованияны бизде – Чегет къаяны, Ставропольеде уа – Железноводск кёлню къатларында, Къарачай-Черкесде – Домбайда бла Бал Чучхурланы, Дагъыстанда уа Сулак тарны бла Сары къумну тийрелеринде орнатхандыла.
LTE станцияла ишлеп башлагъанлары бла ол жерледе интернет 15-75 Мбит/с болгъанды. Аны хайырындан суратла, видео да социал сетьлеге терк тюшедиле, тюзюнлей эфир бардырыргъа да болады. Компанияда айтханларына кёре жаланда Железноводск кёлню къатындан туристле интернет бла тогъуз минг терабайт ашыргъандыла. Аллай бир суратны къагъытха тюшюрюп, бир бирини юсюне салса, ол къалау Минги таудан 82 кереге бийик боллукъду.
«Къыралны ичиндеги туризмге сурам ёсе баргъаны – связь операторлагъа Шимал Кавказда инфраструктураны андан ары айнытыргъа чакъырады. Аны себепли биз бютюнда белгили жерлени сайлагъанбыз. Сёз ючюн, Сулак тар АБШ-да Гранд-Каньондан 63 метрге теренди. Сары къумда уа «Белое солнце пустыни» деген кинофильмни тюшюрген эдиле. Энди ол тийрелеге солургъа келгенлеге терк ишлеген интернет да барды», - дегенди МегаФонну Шимал Кавказда инфраструктура проектлени тамамлау жаны бла башчысы Олег Постных.
Дагъыда компанияны билдириуюне кёре, озгъан жыл бла тенглешдиргенде быйыл Дагъыстаннга – 22, Къабарты-Малкъаргъа – 18, Къарачай-Черкесге – 14, Ставропольеге уа – 16 процентге аслам турист келгенди. Къонакъланы кёбюсю Москва областьдандыла. Ызы бла Краснодар крайны эмда Санкт-Петербургну бла Ленинград областьны келечилери барадыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.

16.05.2024 - 09:03

«АЛТЫНЛА» БЛА КЪАЙТХАНДЫЛА

 Орёл шахарда Россейни Битеустильли каратеден бардырылгъан биринчилигине бизни «Эльбрус» спорт клубубузну келечилери да къатышхандыла.