ЖАШАУДА АХШЫ ЫЗ КЪОЙГЪАНДЫ

Аналаны Ху­сей бла Мамайланы Жансурат Къазахстанда юйюр къурагъан эдиле. Анда алагъа эки сабий да туугъанды -  Якуб бла Роза. Кавказгъа къайтхандан сора уа, дагъыда эки жаш бла эки къыз къошулгъандыла.

Ала кёчюп келгенлеринде,  Хусей алгъа Бызынгыны бла Къара- Сууну бирге къошулгъан эл Советинде секретарь болуп ишлегенди, ызы бла бухгалтерлик этгенди. Артда уа “Комму­низмге жол” колхозда шофёр, тракторчу да болгъанды, кёп жылланы ара мюлкню айнытыугъа юлюшюн кьошханды. Къайда ишлесе да, атын иги бла айтдыргъанды, эллилеринден махтау алгъанды, эл Советге бир ненча кере  айырылгъанды.

Жансурат да ишсиз турмагъанды. Ол талай жылны элде почтаны ишин бардыргъанды. Артда, пенсиягъа чыкъгъынчы уа, школда тизгинлиликге къарап  тургъанды. Огъурлу тиширыу, тышында бет жарыкълы уруннганыча, юйде да аналыкъ борчун намыслы толтургьанды, мюлк жюрютюуде баш иесине билеклик этгенди. Алты сабийни хар  бирине жюрек жылыуундан юлюш эте, Жансурат аланы жашауну кенг жолуна атландыргъанды. Ананы юйюрде ауур жюгюн ангылап, Хусей анга хар не жаны бла да болушханды, эс тапдыргъанды.

 Хусей бла Жансурат аламат ахшы юйюр ёсдюргендиле. Аланы барысы да жашауда кеслерине тийишли орун тапхандыла. Тамата жашлары Якуб КъМКъУ-ну экономика бёлюмюн бо- шагъанды. Аттоланы Салих атлы къой заводда 20 жылдан артыкъ заманны баш бухгалтер болуп ишлеген­ди. Экинчи жашлары Алий, Къабарты- Малкъар эл мюлк академияны бошап, аны кесинде талай жыл ишлегенди. Иги кесек замандан  бери уа “Бызынгы” аль­пинист лагерьге башчылыкъ этеди. Лагерьге солургъа, таулагъа ёрлерге келгенлеге ол не заманда да  тауча къонакъбайлыкъ этерден артха турмайды. Аны тирилигини хайырындан лагерь не заманда да жетишимли ишлейди.

Элдар медицина илмуланы кандидатыды, ол доктор диссертациясын да  кьоруулагъанды. Москвада жашайды. Уллу клиникаладан биринде ишлеп турады. Бызынгычыладан бирлери ауруса, олсагъат анга сёлешедиле. Ол да алагъа болушлукъ этерден артха турмайды. Элге келсе да, къоншуда, тийреде жашагъанла анга келип, ол жерим, бу жерим  къыйнайды, не этейим, деп сурайдыла. Ол уллу шахарда ишден солургъа Бызынгыгъа келгенине да къарамай, бир адамгъа да эс бурмай къоймайды.  Юйюрню тамата къызы Зухура технолог усталыкъ алгъанды. Лариса медсестрады, Роза орта школну бошагьанды. Былайда белгилеп айтырча бир  шартны келтирирге  сюеме: бу уллу  юй­юрню сабийлеринден жаланда Роза жашайды Бызынгыда. Къалгъанла башха жерледе, юйюр къурагъандыла, ала ата юйлерине  терк-терк келедиле.

Аналаны Сагъытни жашы Хусей  гитче заманындан окъуна кеси къыйыны бла жашагъан, тюз ниетли адам эди. «Къуш уясында нени кёрсе, учханында аны этер» дегенлей,  аны жашлары, къызлары да, ата юйлеринде кёргенча, тюз ниетли жашайдыла, огъурлулукъгъа къуллукъ этедиле. Аланы алай болгъанларына ата бек къууаныучу эди.  Бир жол а ол былай айтхан эди: “ Мен сабийлерими насыплы болгьанлары ючюн насыплыма...” деп.

Ол сёзле Хусейни таза да жюрегинден чыкъгъанларын ангылагъан къый­ын тюйюл эди. Тюз ниетли кишини жашы, къызы да, аталарыны жолу бла бара, эллилеринден ыспас сёз эшитедиле. Алайды да, Хусей ёмюрюн, игиликге къуллукъ эте, ётдюргенди. Хар адам да дуниядан кетгенден сора, аны аты, этген ахшы ишлери, огъурлулугъу  айтыла туруучуду. Акъсакъал  ызындан иги, адам улугъа жарагъан   сабийлени  къойгъанды. Аны ючюн а бюгюн да  бызынгычыла аны атын алай уллу хурмет бла эсгериучюдюле.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа