ЭКИ ЗАКИЙГЕ ЖОРАЛАП

Чегем ауузунда «Башил» турист базадан башланнган «Тропа поэтов» деген жангы турист маршрут закий назмучула Къулийланы Къайсынны бла Мустай Каримни атларын жюрютген тау тёппелеге элтеди.

Кёп болмай бери Орус география обществону Башкъортостанда бёлюмюню таматасы Салават Сагитовну башчылыгъында делегация келген эди. Ала башда айтылгъан маршрутда тийишли белгилени орнатыу жаны бла жумушланы тамамлагъандыла. Алтыкилометрлик  жаяу жолну категориясын да тохташдыргъандыла. Къонакълагъа мында КъМР-ни

Альпинизм эм спорт туризмден федерациясыны таматасыны орунбасары Гумаланы Борис тюбегенди эм не жаны бла да болушлукъ этгенди.
Башкъортостанны халкъ поэти Мустай Каримни  аты ол тау тёппеге 2018 жылда берилген эди. Аны атар ючюн  ары эки региондан да альпинистле кётюрюлген эдиле. «Бу жол бла биз бери алтынчы кере келебиз. Сёз ючюн, былтыргъы жолоучулугъубузну сылтауу Орус география обществону 175-жыллыгъына жораланнган эди», – дегенди Салават Сагитов.

КъМР-ни курортла эм туризм министерствосуну пресс-службасыны таматасы Ольга Погребняк билдиргеннге кёре, ол эки тёппеге чыгъар ючюн энчи хазырлыкъ керек тюйюлдю. Саулугъу тап халда болгъан хар инсан да ары ёрлеяллыкъды. Къонакъла дагъыда Къайсынны Чегем шахардагъы музейинде болуп, къабырына гюлле салгъандыла.

Таппасханланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа