ДИ КЪУЭШ РЕСПУБЛИКЭР ИЛЪЭСИ 100 ИРОКЪУ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек Адыгэ Респуб­ликэр илъэси 100 зэрырикъуамкIэ абы и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат ехъуэ­хъуащ.

«Адыгэ Республикэм но­бэ и илъэси 100 ныбжьыр егъэлъапIэ. 1922 гъэм ба­дзэуэгъуэм и 22-м РСФСР-м хэту щIыналъэм къэралы­гъуэ зэрыщызэфIэувам абы и тхыдэри, щыпсэу лъэпкъ­хэри гъуэгуанэ махуэ тригъэувауэ щытащ.
ГъащIэм и дэтхэнэ лъэ­ныкъуэми ехъулIэныгъэш­хуэ­хэр щызригъэгъуэтащ Адыгэ Республикэм блэкIа илъэси 100-м. ЩIыналъэм щыпсэухэм я зэхуаку дэлъ зэкъуэтыныгъэм, ахэр жэ­уаплыныгъэкIэ лэжьыгъэм зэрыбгъэдэтым, езыхэри зэ­рызэрыIыгъым и фIыгъэкIэ, Адыгэ Республикэр щIыналъэ хъуэпсэгъуэ хъуащ. Гъу­нэ зимыIэ Урысеишхуэм ар налкъутым ещхьу къыхолы­дыкI. ЩIыналъэм хэщI имы­Iэу щахъумэ адэжьхэм къы­хуагъэна хъугъуэфIыгъуэ­хэр, нэхъыжьхэм къащIэна хабзэжьхэмрэ щэнхабзэмрэ нэхъри зрагъэубгъу, - дыкъыщоджэ КIуэкIуэ Казбек и хъуэхъум. - Адыгэ Республикэм дяпэкIи къикIуэт имыщIэу зиужьынущ, ди ­Хэкум и къэкIуэнум хэлъхьэ­ныгъэшхуэ хуищIу. Гурэ псэ­кIэ сохъуэхъу республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат Къэралбий и къуэми ди ­къуэш республикэм щыщ унагъуэ къэси насып яIэну, ефIакIуэу, заузэщIу псэуну».

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.

08.06.2023 - 09:03

ВИЗИТКЭР КЪЫЩЕЖЬАР

ЦIыхум и цIэмрэ зищIысымрэ зытет пасэрей картэ цIыкIухэр пхъэм е ятIэм къыхэщIыкIат. Абыхэм дэфтэр мыхьэнэ яIэуи щыттэкъым, яфIэфIыныгъэкIэ зэрахьэ мыхъумэ.

07.06.2023 - 15:02

СУРЭТЫЩI НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я IЭДАКЪЭЩIЭКIХЭР

Сабийхэм я дунейпсо махуэм, мэкъуауэгъуэм и 1-м, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм къыщызэIуахащ сурэт щIынымкIэ Кавказ Ищхъэрэм и XV зэпеуэр.