ХЭКIУЭДАХЭМ Я ФЭЕПЛЪ ЗЭПЕУЭ НАЛШЫК ЩОКIУЭКI

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшык дыгъуасэ щекIуэкIащ Урысейм и МВД-м Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къулыкъущIапIэ нэхъыщхьэм и нэIэм щIэту къызэрагъэпэща фэ­еплъ зэпеуэр. Iэпщэрыбанэ зэуэмкIэ мы гъэм ещанэу екIуэкI зэхьэзэхуэр траухуат хабзэхъумэ IэнатIэм и лэ­жьакIуэхэу Луганск, Донецк цIыхубэ республикэхэм, Ук­раинэм щекIуэкI дзэ Iуэху хэхам щы­хэкIуэдахэм я фэеп­лъым. Урысейм и МВД-м и ­саугъэт нэхъыщхьэм щIэбэ­ныну Налшык къыщызэхуэсащ Кавказ Ищхъэрэм щыщ спорт­смени 100-м щIигъу.

«Гладиатор» спорт уардэ­унэм къыщызэрагъэпэща Iуэхум хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэ­сым, Ставрополь крайм, ­Ингушым, Шэшэным, Да­гъыс­тэным, Осетие Ищхъэрэ - Аланием къикIа гупхэр.
Зэхьэзэхуэр къыщызэIуахым хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий, Урысей Федерацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Зубов Игорь, Урысейм и МВД-м Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къулыкъущIапIэ нэхъыщ­хьэм и унафэщI, генерал-полковник Бачурин Сергей, УФ-м и Къэрал Думэм и ­депутатхэу ­Гаджиев Абдулхакимрэ Нурбагандов Нурба­ганд­рэ, КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, Ингуш Республикэм и Iэтащхьэ Ка­ли­ма­тов Махмуд-Алий, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ хэгъэгухэм я х­абзэхъумэ IэнатIэхэм я уна­фэщI­хэр, олимп чемпионхэр, КъБР-м, КъШР-м, Осетие Ищхъэрэм, Ин­гушым я Прави­тельствэхэм хэтхэр, нэ­гъуэщI­хэри.
ЗэIущIэр къыщызэIуихым, Чайкэ Юрий жиIащ нобэ утыку къихьэну дэтхэнэ зыми игъэ­лъагъуэ зэфIэкIымкIэ лIыгъэрэ хахуагъэрэ къагъэлъагъуэу Уры­сейм и Iуэхур дэзыIыгъа, абы уасэ нэхъ лъапIэ дыдэр щIэзыта ди щIалэхэм щIыхь зэрыхуащIыр. «Донецк, Лу­ганск цIыхубэ республикэхэм щыпсэууэ лъапсэрыхыр къы­зыхуагъэкIуэну хэтахэм щхьэкIэ зи гъащIэр зытахэм я щапхъэр хэкупсагъэ нэсымрэ къэрал щIы­хьым зэрыхуэпэжымрэ я джэлэсщ. Ахэр щIозэу ДНР, ЛНР щIыналъэхэм исхэр хъу­мэным, Украинэм и Херсонскэ, Запорожскэ областхэм урысы­бзэкIэ псалъэу исхэм мамырыгъэр яхузэтеублэным. ИкIи езы­хэм я псэр япэ ирагъэщу кърагъэл зыри зимылажьэ цIыху­хэр.

Нэхъыщхьэу къыхэзгъэщыну сы­хуейщ хабзэхъумэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм дызэрыт зэманым ди къэрал кIуэцIми къэрал щIыбми къалэнышхуэхэр ехъулIэ­ны­гъэхэр яIэу зэрыщагъэзащIэр. Сэ сыхуейщ абыхэм ящыщ дэтхэнэри и унагъуэ къыхыхьэжыну, фIыуэ къэзылъагъухэм я деж ­къекIуэлIэжыну. Абыхэм ягъэ­лъагъуэ лIыгъэм къыпэкIуэнум я нэхъыщхьэр къыдэкIуэтей щIэб­лэм уафэ къащхъуэ, мамыр зэ­ращхьэщытынурщ», - жиIащ Чайкэ Юрий.

Генерал-полковник Бачурин Сер­гей къызэхуэсахэм захуигъэзащ:
- Дыщыпсэу къэралыгъуэм лIы­гъэ яхэлъу зи къулыкъум пэ­рыт зауэлIхэм я щапхъэ куэд къыпхуэхьынущ, зэпэщIэувэ­ныгъэм зды­хэ­тым ягъэлъэ­гъуауэ. Хабзэхъумэ IэнатIэм и лэ­жьа­кIуэхэр псэ­емыб­лэжу пэ­рытщ къэрал къулыкъум. Нобэ ахэр щIобэн ди къуэш­хэр зэ­- рыс щIыналъэм фашизмэмрэ нацизмэмрэ щыгъэкIуэ­дыным. УФ-м и Президент Путин Вла­димир ди пащхьэ къалэн пыу­хыкIа къригъэуващ - Украинэм и националистхэр дгъэкIуэдыну, зауэм зэ­рызыхуагъэхьэзыра  Iэ­щэ­хэмрэ техникэмрэ зэтет­къутэну. Дэ нобэ абы иужь дитщ, Хэку зауэшхуэм зи хэку зыхъумэжа ди адэжьхэм къытхуагъэна щапхъэр ди гъуэгугъэлъагъуэу. Ди жагъуэ зэ­рыхъущи, екIуэкI Iуэхум хэкIуадэхэри щыIэщ. Абыхэм ящыщ дэтхэнэ зыми ди щхьэр худогъэщхъ, я адэ-анэхэм дахуо­гузавэ.
- Нобэрей махуэм мыхьэнэш­хуэ иIэщ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым, Кавказ Ищхъэрэ федераль­нэ щIыналъэм я дежкIэ. Мы зэ­хьэзэхуэр теухуащ псэемыблэжу зи хэкур, зи къуэшхэр зыхъумэну ДНР-м, ЛНР-м, Украинэм кIуа ди зауэлI хахуэхэм. Мыбы къыщы­зэхуэсахэм я гукъыдэжым къегъэлъагъуэ ди къэралым и уна­фэщI Путин Владимир иригъэ­жьа Iуэхур зэрызахуагъэр, ар псоми зэрыдаIыгъыр. Зэпеуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщекIуэкIыр дэркIэ пщIэщ. Хабзэхъумэ IэнатIэхэм и лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхуэсщIыну сыхуейщ къэралым къригъэза дзыхьыр лIыгъэ яхэлъу зэрагъэзащIэм ­папщIэ. ЗауэлI хэкIуэдахэр дэ зэи тщыгъупщэнукъым, икIи абыхэм ягъэлъэгъуа щапхъэр къыдэкIуэтей щIэблэм гъуазэ зэрахуэхъунум шэч хэлъкъым, - жиIащ ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
Налшык щекIуэкIа зэпеуэр къызэзыгъэпэщахэм фIыщIэ хуа­щIу, Урысейм иригъэкIуэкI дзэ Iуэхум хэт щIалэхэм я лIыгъэм зэрыригушхуэр къыхагъэщу къэп­сэлъащ Бачурин Сергей, Зубов Игорь, Гаджиев Абдулхаким сымэ, нэгъуэщIхэри.
Къызэхуэсахэр дакъикъэкIэ яхуэ­щыгъуащ хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэу хэкIуэдахэм. Абы иужь утыкур хуит хуа­щIащ спортсменхэм.

 

 

ШЫПШ Даянэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.

08.06.2023 - 09:03

ВИЗИТКЭР КЪЫЩЕЖЬАР

ЦIыхум и цIэмрэ зищIысымрэ зытет пасэрей картэ цIыкIухэр пхъэм е ятIэм къыхэщIыкIат. Абыхэм дэфтэр мыхьэнэ яIэуи щыттэкъым, яфIэфIыныгъэкIэ зэрахьэ мыхъумэ.

07.06.2023 - 15:02

СУРЭТЫЩI НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я IЭДАКЪЭЩIЭКIХЭР

Сабийхэм я дунейпсо махуэм, мэкъуауэгъуэм и 1-м, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм къыщызэIуахащ сурэт щIынымкIэ Кавказ Ищхъэрэм и XV зэпеуэр.