ТХЬЭЩЫГЪУЕЙ ЖАННЭ, АКТРИСЭ: СХЭЛЪ ГУЭРЫМ ГУ ЛЪАТАГЪЭНТ

Си адэ шыпхъум и къуэ, Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и художественнэ унафэщI Фырэ Руслан Москва щеджэу, я художественнэ унафэщI Калиновский Леонидрэ абы и щхьэгъусэмрэ Налшык къэкIуат загъэпсэхуну. Абыхэм сыкъафэу, уэрэд жысIэу сыкъыщалъагъум, школакIуэ хъыджэбз цIыкIум схэлъ гуэрым гу лъатагъэнти, курыт еджапIэр къызэрызухыу Москва актёр IэщIагъэм сыщыхуеджэну къызжаIат. АрщхьэкIэ сэ абы куууэ сегупсысакъым, сIэщIэхужари зыхуэIуа щыIэтэкъым. Школ нэужьым илъэс ныкъуэкIи сылэжьауэ, Щукиным и цIэр зезыхьэ театр училищэм ягъэкIуэну адыгэ студие къыхахырти сыхыхьащ, илъэсиплIкIэ абы сыщеджащ. Къэзухыу I988 гъэм къызэрызгъэзэжрэ лъэпкъ театрым сыщолажьэ.

ГъащIэм и IэфIыпIэр
Дэтхэнэ цIыхуми и гъащIэм щыщу IэфIу игу къинэжыр и сабиигъуэрауэ къысщохъу. Сэри абыхэм сащыщщ. Ди адэшхуэм деж къуажэм сыщыкIуэжкIэ кIэнфет, IэфIыкIэ хуэдэхэр гъэтIылъыгъэ схуищIауэ сынигъэсыжт. Зыми ямыщIэу дэ тIум гъэпщкIупIэ диIэт. СызэрынэхъыщIэр арагъэнт тIэкIуи сыщIагъафIэр, куэди къыщIысхуашэчыр.

УмыукI, къомыгъапцIэ, умыдыгъуэ…
Си жагъуэ мэхъу дахагъэм щIалэгъуалэр зэрыхуемыIэр. Ар къыщежьэ унагъуэм дэтхэнэ зы цIыхуми гъэсэныгъэр щигъэнэхъапэу хабзэр щызэрахьэну сыхуейт. Дин псоми, хабзэу хъуами я лъабжьэр зыщ: умыукI, къомыгъапцIэ, умыдыгъуэ… Быным жраIэ къудей мыхъуу, щапхъэ ирагъэлъагъумэ, Iуэхур абыкIэ пхуэхъуэжыну къысщохъу. Лъэпкъым и насыпыр ар псэкIи цIыхукIи узыншэнырщ – игъащIэми жаIэри «лъэпкъ узыншэ Тхьэм дищI».

Зытхыжар ИСТЭПАН Залинэщ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

06.02.2023 - 09:25

УЗЭРЕЖЬАМ ТЕТУ

Мы махуэхэм зи илъэс 18-р зыгъэлъапIэ Мэршэнкъул Данэ Мухьэмэд и пхъур Краснодар дэт, УФ-м и МВД-м и университетым и япэ курсым щIэсщ.

06.02.2023 - 09:25

ТЕКIУЭНЫГЪЭ КЪАХЬАЩ

Адыгэ Республикэм и къалащхьэ Мей­къуапэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм ушу спорт лIэужьыгъуэмкIэ и чемпионатрэ бжьыпэр убыдынымкIэ къэрал зэхьэзэхуэрэ.

06.02.2023 - 09:25

IУЭХУ ЩХЬЭПЭМ ПАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» наркотикым пэщIэт профилактикэ акцэм адэкIи ­пащэ.

05.02.2023 - 09:25

ДЫГУЛЫБГЪУЕЙ И ТХЫДЭ ЖЫЖЬЭР

Дыгулыбгъуей къуажэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщщ. Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, ар жылэу тIысауэ щытащ 1597 гъэм.

05.02.2023 - 09:25

ЯХУЗЭФIЭКIАХЭР КЪАПЩЫТЭЖ

МафIэсгъэункIыфI  IэнатIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IэнатIэм щызэхалъхьэжащ 2022 гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр.