МАХТАУ СЁЗЛЕ, МАЙДАЛЛА, ЧЫНЛА ДА

Россейни МЧС-ини От тюшюуге надзор этиу къырал органы къорууланыу эм халкъны къыйын болумладан сакълау жаны бла уллу ишни тамамлагъан системады. Аны 95-жыллыгъын белгилеу бла байламлы ведомствону регионда Баш управлениясында энчи составны къууанчлы халда алгъышлагъандыла, деп билдиредиле бёлюмню пресс-службасындан.
Управленияны башчысы Михаил Надежин надзор орган професионалланы къаууму болгъанын, аны болушлугъу бла къоркъуусузлукъну жалчытыугъа себеплик этилгенин белгилегенди.

- Надзорну баш борчу от тюшюуню азайтыу, къыйын болумла салгъан хатаны кетериу, адамланы жашауларын сакълауду. Аны 95-жыллыгъы бла ветеранларыбызны, бюгюн ишлеген адамларыбызны да жюрекден алгъышлайма, саулукъ, къыралыбызны къоркъуусузлугъун сакълау жумушугъузда жетишимлилик тежейме, - дегенди ол.

Ызы бла саугъалаула да башланнгандыла. Бийик усталыкълары, болдургъан ахшы кёрюмдюлери, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жалчытыугъа салгъан уллу къыйынлары ючюн «За содружество во имя спасения» майдалла бла Алим Тхакахов, Тамара Кунашева, Амирби Бжахоков саугъаланнгандыла. Айырмалыла «За предупреждение пожаров», «За отличие в службе» майдалла, грамотала бла белгиленнгендиле.

Къутхарыучулагъа чынла да берилгендиле. «Ич службаны полковниги» атланы Асланбек Кумыков бла Казбек Кягов алгъандыла. «Ич службаны лейтенанты» деген чынланы Тамерлан Алоевге, Байчеккуланы Азаматха, Биттуланы Иналгъа, Мамайланы Владимирге, Тилланы Юсюпге, Аслан Шогеновха эм башхалагъа бергендиле.

Белгиленнгенича, инспекторла профилактика, ангылатыу ишни дайым бардырадыла, аны хайырындан от тюшюу бла байламлы къыйын болумланы саны азайтылгъанды. Баш управленияны надзор органларыны эсебинде 23 минг объект барды. Республикада надзор органнга таматалыкъны Мухамед Хажикаров этеди, аны башчылыгъында муниципал биригиуледе 56 инспектор урунадыла, быйылны алты айында ала 157 контроль-надзор этиу мероприятие, пландан тышында да 52 тинтиу бардыргъандыла. Сюзюулени кезиуюнде 2300 бузукълукъ ачыкъланнганды, аланы тюзетирге 134 эсгертиу берилгенди, административ бузукълукъла ючюн 200-ден аслам иш ачылгъанды.

Эм уллу эс инспекторла адамла аслам жыйылгъан эм къыйын болум чыгъарына къоркъуу уллу болгъан жерледе ишлеуге бёледиле. Ала мектеплеге барадыла, устазла, сабийле бла ушакъла ётдюредиле, адамлагъа юйлеринде тюбейдиле. Надзорну келечилери кече-кюн да хазырлылыкъда турадыла. От тюшген жерге барыу, от къалайдан къабыннганын тохташдырыу, тёгерекде халгъа багъа бичиу аланы ишлерини кесегиди. Ала норматив-право базаны жарашдырыугъа, халкъны билимин ёсдюрюрча пропаганданы тамамлаугъа да къатышадыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:14

КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле.

05.03.2024 - 09:13

ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла.

05.03.2024 - 09:12

«МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИГИБИЗНИ САКЪЛАУНУ ЭМ БАШХА САЛЫРГЪА КЕРЕКБИЗ»

Педагогикагъа жашаууну иги кесегин жоралагъанладан бири огъары жемталачы Тетууланы Борисди.

04.03.2024 - 09:27

Бек башы – Россейни халкъы ырахатлы эмда къолайлы болурча этиу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин орта кюн, 29 февральда,  Федерал Жыйылыуну аллында Посланиясы бла сёлешгенди. Аны баш магъаналы оноулары бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.

04.03.2024 - 09:23

Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар