АВТОМАШИНАНЫ САТЫУ-АЛЫУДА ЖЕНГИЛ АМАЛ

РФ-ни Цифралы министерствосу МВД бла бирге автомашиналаны сатыу-алыу жаны бла электрон сервис жарашдыргъандыла. Аны «Госуслуги» порталда табаргъа боллукъду. Аны хайырланнган инсан автомобильни сатыу келишимни толусунлай онлайн халда жарашдырыргъа боллукъду. Юридический жаны бла алып къарагъанда, ол келишимни кючю къагъыт документча аллай кючю боллукъду.

Сервисни таплыгъы

Электрон келишим этиу къошакъ халда берилген сервисди. Кеси да транспорт средствону къырал эсепге салгъанда жарашдырылыргъа боллукъду. Онлайн-келишим гражданланы заманларын, къыйынларын аярыкъ амалды. Нек дегенде, эки жаны да кёргюзтюрюк информация анда аллындан окъуна барды, аны себепли документлени толтургъанда халат жиберир онг боллукъ тюйюлдю. Дагъыда сатыу-алыу къагъытны формасын излерге керекмейди – ол сервисде барды. Энтта да бир игиси – документни бетден-бетге тюбеше турмай толтурургъа боллукъду. Анга уа жаланда он минут керекди.

Информацияны тюзлюгюне сервис жууаплыды. Машина розыскде тура неда аны сатаргъа чек салыннган эсе – ол аны да кёргюзтюрюкдю, аллай транспорт средствону сатыу-алыу келишимин этерик тюйюлдю.

Бу сервисни хайырланыргъа сюйгенлеге талай излем барды. Эм биринчиден алыучугъа, сатыучугъа да 18 жыл толургъа тийишлиди. Ала кеслери да ол порталда регистрацияны ётерге борчлудула. Ызы бла экилерини да телефонларында «Госключ» деген программа болургъа керекди.

Ол излемле толтурулгъан эселе ызы бла быллай атламла этиледиле:

Келишимни биринчиден сатыучу жарашдырып башлайды. Кимден къаллай автомашина аллыгъын да кёргюзтеди.
Система ол машинаны юсюнден хар нени да тинтеди, информацияны да алады.
Сатыучу бла алыучу «Госключ» программагъа кирип, келишимге къол саладыла.
Алыучу он кюнню ичинде машинаны къырал эсепге салады. Аны заявлениясын, электрон келишимни да система жарашдырады.
Транспорт средствону эсепге салырча, алыучуну аты бла ОСАГО полис болургъа керекди. Машинагъа тёрт жылдан кёп бола эсе – диагностика карта да керекди.

Айтылгъаныча, келишимге «Госключ» программада къол салынады. Ол юридический жаны бла магъаналы электрон документлени алай хазырларгъа онг берген приложенияды. Аны «Госуслуги» порталда эсепде тургъанла хайырланыргъа боллукъдула. Толуракъ информация бу сайтда табарыкъсыз: https://www.gosuslugi.ru/goskey .

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

06.02.2023 - 12:35

ЖЮЗЮМЧЮЛЮКНЮ АЙНЫТЫРГЪА – ТАНГ КЕСЕК БОЛУШЛУКЪ

Белгилисича, жюзюмчюлюк агропромышленный  комплексни къыйматлы бёлюмюне саналады. Ол себепден аны айнытыугъа  къыралдан  танг кесек болушлукъ тапдырылады.  

06.02.2023 - 10:05

КЁНДЕЛЕННИ АТЫ САГЪЫНЫЛГЪАН ЖЫРЛА

Халкъ жырлада Кёнделенни аты бир ненча кере сагъынылады. Белгилисича, ол жукъгъан аурууланы, башкеслени хаталарындан жети кере жокъ болуп, сегизинчи кере 1868 жылда жангыргъанды.

06.02.2023 - 09:25

ТЫРНЫАУУЗДА ШКОЛ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Тырныауузда ючюнчю номерли орта школ 1966 жылда ишленнгенди. Энди уа аны тынгылы жангыртыргъа оноу этилгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосундан.

06.02.2023 - 09:25

ТЕНГИНГИ САТМА

Тау эллени биринде эки татлы тенг Хапмат бла Гие жашагъандыла.  Къууанчны, бушууну да кётюре билген, бири-бирине билеклик этип тургъан жашла болгъандыла.

06.02.2023 - 09:25

ДАРМАНЛАНЫ БАГЪАЛАРЫНА КИМ КЪАРАЙДЫ?

Жашау этгенде эм магъаналы эмда керекли дарманланы багъаларына къырал контроль этеди.