АВТОМАШИНАНЫ САТЫУ-АЛЫУДА ЖЕНГИЛ АМАЛ

РФ-ни Цифралы министерствосу МВД бла бирге автомашиналаны сатыу-алыу жаны бла электрон сервис жарашдыргъандыла. Аны «Госуслуги» порталда табаргъа боллукъду. Аны хайырланнган инсан автомобильни сатыу келишимни толусунлай онлайн халда жарашдырыргъа боллукъду. Юридический жаны бла алып къарагъанда, ол келишимни кючю къагъыт документча аллай кючю боллукъду.

Сервисни таплыгъы

Электрон келишим этиу къошакъ халда берилген сервисди. Кеси да транспорт средствону къырал эсепге салгъанда жарашдырылыргъа боллукъду. Онлайн-келишим гражданланы заманларын, къыйынларын аярыкъ амалды. Нек дегенде, эки жаны да кёргюзтюрюк информация анда аллындан окъуна барды, аны себепли документлени толтургъанда халат жиберир онг боллукъ тюйюлдю. Дагъыда сатыу-алыу къагъытны формасын излерге керекмейди – ол сервисде барды. Энтта да бир игиси – документни бетден-бетге тюбеше турмай толтурургъа боллукъду. Анга уа жаланда он минут керекди.

Информацияны тюзлюгюне сервис жууаплыды. Машина розыскде тура неда аны сатаргъа чек салыннган эсе – ол аны да кёргюзтюрюкдю, аллай транспорт средствону сатыу-алыу келишимин этерик тюйюлдю.

Бу сервисни хайырланыргъа сюйгенлеге талай излем барды. Эм биринчиден алыучугъа, сатыучугъа да 18 жыл толургъа тийишлиди. Ала кеслери да ол порталда регистрацияны ётерге борчлудула. Ызы бла экилерини да телефонларында «Госключ» деген программа болургъа керекди.

Ол излемле толтурулгъан эселе ызы бла быллай атламла этиледиле:

Келишимни биринчиден сатыучу жарашдырып башлайды. Кимден къаллай автомашина аллыгъын да кёргюзтеди.
Система ол машинаны юсюнден хар нени да тинтеди, информацияны да алады.
Сатыучу бла алыучу «Госключ» программагъа кирип, келишимге къол саладыла.
Алыучу он кюнню ичинде машинаны къырал эсепге салады. Аны заявлениясын, электрон келишимни да система жарашдырады.
Транспорт средствону эсепге салырча, алыучуну аты бла ОСАГО полис болургъа керекди. Машинагъа тёрт жылдан кёп бола эсе – диагностика карта да керекди.

Айтылгъаныча, келишимге «Госключ» программада къол салынады. Ол юридический жаны бла магъаналы электрон документлени алай хазырларгъа онг берген приложенияды. Аны «Госуслуги» порталда эсепде тургъанла хайырланыргъа боллукъдула. Толуракъ информация бу сайтда табарыкъсыз: https://www.gosuslugi.ru/goskey .

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:14

КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле.

05.03.2024 - 09:13

ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла.

05.03.2024 - 09:12

«МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИГИБИЗНИ САКЪЛАУНУ ЭМ БАШХА САЛЫРГЪА КЕРЕКБИЗ»

Педагогикагъа жашаууну иги кесегин жоралагъанладан бири огъары жемталачы Тетууланы Борисди.

04.03.2024 - 09:27

Бек башы – Россейни халкъы ырахатлы эмда къолайлы болурча этиу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин орта кюн, 29 февральда,  Федерал Жыйылыуну аллында Посланиясы бла сёлешгенди. Аны баш магъаналы оноулары бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.

04.03.2024 - 09:23

Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар