Эсде къалырча ушакъла

МЧС-ни регион бёлюмюню келечилери «Кавказ» сабий санаторийде «Къоркъуусуз каникулла» деген акцияны бардыргъандыла, деп билдиредиле ведомствону пресс-службасындан.
Солуу учрежденияны тёгереги беш юйретиу майданнга юлешиннгенди. Биринде инспекторла гитчелеге табийгъатда болгъанда ачымаз ючюн кеслерин къалай жюрютюрге керек болгъанларын ангылатхандыла, от тюшюуню сылтауларыны юслеринден айта, болушлукъ службала къалай чакъырылгъанларын эсгертгендиле. Экинчисинде суулада къоркъуусузлукъну жорукъларын, черекледе, кёлледе жуууннганда неге эс бурургъа кереклисин билдиргендиле, ангылатыу китапчыкъла юлешгендиле.
Къырал автоинспекцияда къуллукъ этгенле да сабийлеге жол белгилени, светофорну тюрсюнлерини юслеринден, жаяу баргъанла, велосипедистле да жолну къалай ётерге керек болгъанларын айтхандыла. Ызы бла ДПС патруль машинаны кёргюзтгендиле, гитчеле уа анда уллу сёлешдириучю бла жыйылгъанланы жоллада сакъ болургъа чакъыргъандыла. Тёртюнчю майданда ачыгъаннга биринчи медицина болушлукъну, жюрек-ёпке реанимация этерге, къанны тохтатыргъа юйретгендиле.
Тёреде бола келгенича, эм сейир а бешинчи – от ёчюлтюу-къутхарыу техниканы кёргюзтюлген майданда эди. Анда 1-чи номерли къутхарыу бёлюмню башчысы Станислав Ширин сабийлени автомобильни тактик-техника онглары бла шагъырейлендиргенди, аны болушлугъу бла къаллай операцияла этилгенлерин билдиргенди. Солугъанла инспекторлагъа соруула бергендиле, от ёчюлтюучюню кийимлерин кийип кёргендиле, водительни жерине олтургъандыла. Ахырында уа къутхарыучула жалгъан ёртенни ёчюлтгендиле. Алай бла сабийле кюнлерин зауукълу ётдюргендиле, кёп жангы зат да билгендиле.
Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.