Жамауатны жууаплылыкъгъа, аманлыкъланы букъдурмазгъа чакъыргъандыла

Жылны аллындан бери следовательле  5 жууаплы къуллукъчугъа коррупция бла байламлы аманлыкъла этгенлери ючюн 3 уголовный иш ачхандыла. Аны юсюнден журналистле бла тюбешиуде КъМР-де МВД-да  кеси къоркъуусузлукъ бёлюмню оператив-излеу къауумуну артыкъда уллу аманлыкъланы тинтген тамата оперуполномоченный  полицияны полковниги Тимур Бахов билдиргенди. Кенгешде сёз бёлюмню ишини эсеплерини юсюнден баргъанды.
Тимур Бахов, аны ача, ведомство коррупция бла байламлы аманлыкъланы ачыкълаугъа,  тинтиуге, бузукъчуланы тохташдырыугъа баш магъана бергенин чертгенди. Ол санда ич ишле органланы келечилерини арасында улутхачылыкъ бла байламлы аманлыкъланы болдурмаугъа энчи эс бурулады.
Министерствону экономика аманлыкъла эм коррупциягъа къажау бёлюмню таматасы полицияны подполковниги Мурат Гутов да къатышханды пресс-конференциягъа. Ол билдиргенича, жылны аллындан бери коррупция бла байламлы 129 аманлыкъ этилгени тохташдырылгъанды. Былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, тарихле иги да ёсгендиле (59). Аланы арасында ауур аманлыкъла (30 ), уллу къоранчла салыннган кезиуле (13) болгъанлары да ачыкъланнганды.
- Бюгюнлюкге 150 бузукълукъ тинтилип бошалгъанды, сюдню къараууна 87 терслеу материал берилгенди,-деп билдиргенди Мурат Гутов.
 Ахырына жетдирилген уголовный ишледе битеулю къоранч 61,9 миллион сомгъа жетгенин чертгенди полициячы. Аны айтханына кёре, коррупция бла байламлы аманлыкъ этгенлери ючюн 42 инсан терсленнгендиле.  Ол санда улутхачылыкъ бла байламлы 13 аманлыкъ ачыкъланнганды.
Полициячы юлгюле да келтиргенди. Сёзге, коррупция бла байламлы уголовный иш районладан биринде билим бериу управленияны кадрла жаны бла бёлюмюню къуллукъчусуна ачылгъанды. Ол улутха алгъаны, устазлагъа квалификация берилгенини юсюнден жалгъан справкала хазырлагъаны ючюн терсленеди. Материалла сюдню къараууна берилгендиле.
Федерал учрежденияладан бирини бёлюмюню таматасы уа бюджет ахчаны урлагъаны бла байламлы 70 кезиу  тохташдырылгъанды. Ол, къуллугъун кесине таплыкъгъа хайырланып, 2015-2018 жыллада Федерал казначействону республикада управлениясыны электрон тизмесине терс шартла кийиргенди. Алай бла 11 миллион сом къоллу болгъанды.
Медицина учрежденияладан бирини бухгалтерини законсуз файдасы 3,5 миллион сомдан озгъанды. Ол ишчилеге хакъны семиртип жазып, къошакъ  тёлеулени кесин алып тургъанды. Аладан сора да, бюджет ахча субсидияла берилгенде, къырал келишимлени толтургъанда урланнган  кезиуле да тохташдырылгъандыла.  
 Министерствону кеси состав жаны бла управлениясыны энчи буйрукъла жаны бла тамата инспектору Тимур Альботов а право низамны сакълаучу структураланы келечилери законланы, аланы къуллукълары бла байламлы салыннган чеклени, ишчи борчларын къалай толтургъанлары дайым да тинтилгенлей тургъанларын белгилегенди.  
Брифингде коррупцияны болдурмаз мурат бла битеу къырал власть органлада бла ведомстволада энчи комиссияла къуралгъанлары айтылгъанды.  Болсада ала кеслерини борчларын кереклисича толтурмайдыла.  Аладан право низамны сакълаучу  органлагъа аманлыкъланы юслеринден билдириуле аздыла неда ахырда жокъдула. Полициячыла аланы  ишлерини хайырлылыкъларын игилендирирге кереклисине эс бурулгъанды.  
Дагъыда инсанла да коррупция бла байламлы аманлыкъ этилгенин билселе да, бу шартланы букъдурургъа, полициягъа белгили этмезге кюрешедиле. Право низамны сакълаучула  жамауатны жууаплы болургъа, бу бузукълукъну тохтатыуда болушургъа, профилактикагъа тири къатышыргъа чакъыргъандыла.
Ахырында журналистле полициячылагъа соруула бергендиле.
Тюбешиуге КъМР-де МВД-да Жамауат советни келечиси Влад Васин да къатышханды.

Тикаланы Фатима. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.