Фахмулулукъну, шуёхлукъну да байрамы

«Лазурная  волна-Сочи 2022» VII  халкъла аралы чемпионат эмда «Сочи 2022» VI  халкъла аралы пленэр-конкурс Къара тенгизни жагъасында  беш кюнню баргъандыла. Алада  шуёхлукъгъа, мамырлыкъгъа итиниулюкню белгиси баш жерни алгъанды. Алагъа къатышханлагъа лауреатланы дипломлары эмда алтын майдалла берилгендиле. Чемпионатны  бла конкурсну эм сыйлы саугъасына тийишли болгъанланы араларында   Къабарты-Малкъардан Карина Докшокова да бар эди. Ол академиялы жыр айтыуда хорлагъанды.
Бу жыр байрам гала-концерт бла бошалгъанды. Аны Дуния Артий комитетни  Шимал Кавказда представительствосуну башчысы, чемпионатны  къурау комитетини председатели Ауэс Бетуганов ачханды. Ол конкурсантлагъа, чыгъармачы коллективлеге башчылыкъ этгенлеге жюрек ыразылыгъын билдиргенди, ала бийик профессионал усталыкълары болгъанларын кёргюзтгенлерин да чертгенди.
Юч сагъатдан артыкъ заманны баргъан  концертде  Белоруссиядан,  Армениядан, Украинадан, Азербайджандан, Грециядан, Абхазиядан эмда Россей Федерацияны кёп регионларындан, ол санда   Юг Осетиядан, Дагъыстандан, Чечен Республикадан, Ингушетиядан, Къабарты-Малкъардан  да келген бек иги студент эмда сабий-жаш тёлю коллективле жырда, тепсеуде, музыкалы инструментлени согъууда  усталыкъларын кёргюзтгендиле.   
Жыр искусствода кеслерин сынагъанланы  юслеринден  оюмун айта, жюрини къауумуна кирген белгили жырчыбыз эмда педагог Ирина Даурова былай  дегенди: «Мен жыр конкурсну жюрисине биринчи кере  кирмейме. Кёзбау этмей айтайым, бу чемпионат-конкурсдача уллу  зауукълукъ  биринде да тапмагъанма. Фахмулу  жашларыбыз бла къызларыбыз былай кёп болгъанларына керти кёлюм бла къууаннганма.
Ма быллай ишле фахмулуланы ачыкъларгъа уллу себеплик этедиле. Мен оюм этгенден, элледе жашагъанлагъа артыкъда уллу эс бурургъа керекди. Ма аладан  айтхылыкъ жырчыла, музыкантла, тепсеучюле аслам чыгъадыла. Алагъа жаланда болушургъа керекди ансы».

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.