Керти шартла бла жалгъан хапарланы ачыкъларгъа

Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствода, республиканы Культура министерствосу, «КБР-Медиа» эм Къабарты-малкъар къырал университет къурап, семинар болгъанды. Анда «Терроризмге бла экстремизмге къажау кюреш бардырыуда информация-пропаганда амалла. Жаш тёлюню терроризмни ниетинден сакълауда асламлы информация органланы жери» деген тема сюзюлгенди. Аслам эс жаш тёлюню мамырлыкъны, шуёхлукъну ниетлеринде ёсдюрюуге, ол жаны бла къаллай мадарла этерге боллугъуна бёлюннгенди.

Толтуруучу власть органланы Экстремизмден сакъланыу эм жаш тёлю политиканы бардырыу жаны бла ишлерин къурауну министри Залим Кашироков билдиргенича, терроризмни ниетлерине къажау кюрешни комплексли планына тийишлиликде информация амалладан сора да, тюрмеледе олтургъанла эм аланы жууукълары бла  ишлеу, форумланы къурау эм кёп башха мадар киредиле. Алай аланы бир умут бирикдиреди - жамауатда экстремизмге къажау кёз къарамны тохташдырыу, адамла аны огъурсузлугъуна тюшюнюрча этиу.
Жамауат бу болумгъа къалай къарагъанын билир ючюн, социология тинтиуле бардырыладыла. Алгъаракълада Минги тауну этегинде форум къуралгъанды, аны ахырында элли адамгъа соруула берилгендиле. Жаш адамланы талайы, аз да ишекли болмайын, экстремизмни огъурамагъанларын айтхандыла. Бир кесеги: «Биз аны жарата болмазбыз», - дегендиле, азырагъы уа аны тюзге санагъандыла. Сорулгъанланы эм уллу кесеги уа аны юсюнден сагъышланмагъанларын, ол алагъа артыкъ сейир болмагъанын билдиргендиле. Министерство адамланы оюмлары къалай тюрленнгенин эсепде тутады, Залим Кашироков бу жаны бла алгъа атламла этилгенлерин чертгенди.
Ол белгилегенича, аманлыкъчыла жерлеринде турмайдыла, информация урушну селейтмейдиле, сетьледе ётюрюкле жаядыла. Аны бла байламлы Украинада бола тургъан ишлеге да эс бёлюннгенди. «Ол жангызда аскер операция тюйюлдю, аны тамырлары тереннге кетедиле. Бусагъатда борч - анда бандеровчула-неонацистле интернетни юсю бла адамларыбызны терсине бурмазча этиудю. Ала сетьледе кёп ётюрюк хапарланы жаядыла, ол угъай, Уллу Ата журт урушда совет аскерчилени жигитликлерин терс жаны бла кёргюзтюрге кюрешедиле. Экстремизмни жайгъанла, ала да бир мурат бла ишлейдиле - къыралыбызда, Кавказда халны бузаргъа. Аланы керти шартла бла, уллу кёллюлюк этмеу бла хорларгъа боллукъду», - дегенди министр.
Культура министерствону асламлы информация органла бла байламлыкъ жюрютюу жаны бла бёлюмюню баш специалисти-эксперти Элеонора Маремукова ала бу жаны бла къаллай иш тамамлагъанларыны юсюнден билдиргенди. Ол айтханыча, ведомство журналистле тийишли билим алырча, квалификацияларын ёсдюрюрча онгла къурайды, конкурсла, социал рекламаны бардырады.  
Кеслерини оюмларын юридический илмуланы кандидаты Залийханланы Лейля, политика илмуланы кандидаты Аксана Попова,  «КъМР-Медиа»  ГКУ-ну директоруну орунбасары  Холаланы Темирлан, «Заман» газетни баш редактору Къонакъланы Хасан, журналистле да билдиргендиле. Ала да ётюрюкле жайгъанланы ахшы сынамны, огъурлу, керти информацияны кючю бла хорларгъа тийишлисин, адамланы социал тириликлерин ёсдюрюрге кереклисин белгилегендиле. Ахырында жыйылгъанла байламлыкъла жюрютюрге келишгендиле.

Кульчаланы Зульфия.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.