Биринчи архитекторла – уллу эм жарыкъ муратла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде биринчи архитекторла дипломла алгъандыла. Аны вузну тарыхына  кирлик уллу къууанч ишге санарчады.   

– Университет къуралгъанлы токъсан жылдан сора  «Архитектурное проектирование» жаны бла  биринчи специалистлени хазырларгъа онг табылгъанды. Ол шарт энчи къарамлары, чыгъармачылыкълары бла «архитекторланы  школун» къураргъа ахшы себеплик этерикди, – дегенди КъМКъУ-ну ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов.
КъМКъУ-ну архитектура, къурулуш эм дизайн институтуну таматасы Толя Хежев, жаш специалистле къайда урунургъа боллукъларыны юсюнден айта, алагъа проект институтлада,  организациялада, архитектура, ландшафт  эм конструктор бюролада, техника эм промышленный дизайн компаниялада, къурулуш организациялада, регионал эм муниципал органлада эм башха жерледе да сурам боллугъун билдиргенди.    
Къырал экзамен комиссияны келечилерине архитектура, къурулуш эм дизайн институтну  преподавательлеринден сора да, бийик квалификациялы специалистле киредиле. Ол санда архитектураны кандидаты, ЮФУ-ну жашау журт эм жамауат архитектура кафедрасыны таматасы, къырал экзамен комиссияны председатели   Виктор Молчанов, Россейни архитекторларыны республикада бёлюмюню таматасы  Юрий Логоватовский,  «Каббалкпроект» биригиуню архитектору Рустам Казанчев, «ИВС» организацияны баш архитектору  Алим Дугулубгов,  ИАСИД-ни таматасы  Толя Хежев эм башхала. Сынамлы  архитекторла студентлени билимлерине эм диплом ишлерине да  уллу багъа бичгендиле. Диплом ишлени асламысы бизни республикагъа жараулу  къыйматлы проектле бла байламлы болгъанлары ючюн, аланы жашауда бардырырча мадар да этилликди.  
– Выпускникледе чыгъармачылыкъ жаны бла ишлерини энчилиги эм  архитектура оюмларыны кёплюгю да къууандырады. Техника жанын алып айтханда, гитче кемчиликле  да тюбегендиле. Болсада ол аман тюйюлдю,  къысха заманда чынтты   уста болургъа онг жокъду, – деп къошханды Виктор Молчанов.
Ахырында Толя Хежев айтылгъан алгъышлагъа къошула,  жаш архитекторлагъа жетишимли урунурларын эм чыгъармачылыкъ планларын толтурургъа онг табарларын  тежегенди.

Магометланы
Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.