САУГЪЭТ НЭХЪЫЩХЬЭХЭР ЗЫIЭРАГЪЫХЬЭ

Севастополь къалэм дзюдомкIэ и федерацэм и саугъэтхэр къэхьыным ехьэлIа урысейпсо зэхьэзэхуэ мы махуэхэм екIуэкIащ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ псоми къикIа зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуа спортсмен 200-м нэблагъэ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIэкIэ зэхьэзэхуэм щыбэнащ дзюдоистих. Я хьэлъагъ елъытауэ зыхэта гупхэм пашэныгъэхэр щаубыдащ Байрамкулов Алим (кг 50), Уэзы Iэдэм (кг 55-рэ), Дер Айдэмыр (кг 73-рэ) сымэ. Дыжьын медалхэр зыIэрагъэхьащ Бер Русланрэ (кг 50) Абдулаев Салимрэ (кг 66-рэ). Атэбий Тамерлан (кг 46-рэ) ещанэ увыпIэр иубыдащ.
Зэхьэзэхуэм щытекIуахэр хэтынущ шыщхьэуIум и 25-29-хэм Мордовием и къалащхьэ Саранск щекIуэкIыну урысейпсо зэпеуэм.
Спортсменхэр ягъасэ Дзухэ Беслъэнрэ Залымрэ.

 

Къэхъун Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 12:57

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

19.08.2022 - 09:53

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр.

18.08.2022 - 17:19

«Сабийр еджапIэм хуэгъэхьэзыр»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Сабийр еджа­пIэм хуэгъэхьэзыр» зыфIаща псапащIэ Iуэхур иджыри щокIуэкI.

 

18.08.2022 - 13:17

Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

18.08.2022 - 10:14

Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида.