РЕСПУБЛИКЭМ И ЮБИЛЕЙМ ИРИХЬЭЛIЭУ

Бахъсэн къалэ дэт «Юность» стадионым щекIуэкIуэкIащ «Юг-2022» 2010-2011 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэм регбимкIэ академием и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. Ар хуэгъэпсауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 зэрырикъум. 
Зэхьэзэхуэм хэтащ КъБР-м и командищ, Дагъыстэным щыщ командитI, Ростов областым, Ставрополь крайм, Ингушым къикIа командэ зырыз. Зэпеуэм и хьэщIэ лъапIэу щытащ Бахъсэн къалэ администрацэм и лэжьакIуэхэр, регбист цIэрыIуэхэр, КъБР-м регбимкIэ и федерацэм хэтхэмрэ регбимкIэ«Юг» академием и лIыкIуэхэмрэ. 
ЗэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэм пашэныгъэр щаубыдащ икIи саугъэт нэхъыщхьэр зыIэригъэхьащ Дагъыстэным къикIа командэм. Абыхэм къакIэлъокIуэ «Бахъсэн-I» регби гупыр. Ростов областым къикIа «Газстройсервис»-м зэхьэзэхуэм ещанэ увыпIэр щиубыдащ. 

 

Мэзкуу Къан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 12:57

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

19.08.2022 - 09:53

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр.

18.08.2022 - 17:19

«Сабийр еджапIэм хуэгъэхьэзыр»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Сабийр еджа­пIэм хуэгъэхьэзыр» зыфIаща псапащIэ Iуэхур иджыри щокIуэкI.

 

18.08.2022 - 13:17

Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

18.08.2022 - 10:14

Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида.