ТЭРЧ КЪАЛЭ ЩЫХЬЭЩIАЩ

Налшык къалэм и ЦIыхубзхэм я советым и унафэщI Дыджэш Лидиерэ бын куэд зыпI унагъуэ зыбжанэрэ Тэрч къалэм дэт музейм иджыблагъэ щыхьэщIащ. 
  Къэбэрдей-Балкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси I00 щрикъум, Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ Iэужьым и илъэсым хуэгъэпсауэ къызэрагъэпэща зэIущIэм щIэблэм я къэкIуэнум, ахэр щагъасэкIэ нэхъыбэу гулъытэ зыхуащIыпхъэу къалъытэ Iуэхугъуэхэм щытепсэлъыхьащ абы. 
Иужьрей илъэсхэм щIыналъэм зэрызиужьам, цIыху щхьэхуэхэм я ехъулIэныгъэм хьэщIэхэр щигъэгъуэзащ, абыхэм я упщIэхэми жэуап иритащ  Музейм и унафэщI НыфлъащIэ Светланэ. 
Абы утыку къыщрахьат «ЛIэщIыгъуэхэм къыпхаха гъуазджэ» фIэщыгъэм щIэту ягъэIэпхъуэ гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. Ар зыгъэхьэзырар Тэрч къалэм Сабий творчествэмкIэ и центрырщ.
ГъуазджэхэмкIэ сабий школым щеджэхэу Балъкъэр Идар, Дадэ Ахьмэд, Джаурджий Дмитрий, Щомахуэ Ислъам сымэ хьэщIэхэм я нэгу зрагъэужьащ. Ахэр зыгъэхьэзырар КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЗэрамыщIэ Заретэрэ хормейстер Къуэн Асиятрэщ.
Дыджэш Лидие бысымым фIыщIэ яхуищIри ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ ехъулIэныгъэ яIэну. 
НыфлъащIэ Светланэ илъэс куэд щIауэ зыдэлажьэ, закъыщIэзыгъакъуэ IуэхущIапIэхэм ящыщу Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэм и къудамэу Тэрч щIыналъэм щыIэм и унафэщI Чэрты Зое, Сабий гъуазджэхэмкIэ школым и унафэщI Чалая Татьянэ, Сабий творчествэмкIэ центрым и унафэщI Тау Иринэ сымэ фIыщIэ яхуищIащ. 
ХьэщIэхэмрэ бысымхэмрэ гуапэу зэбгъэдэсащ, къаIэта Iуэхугъуэ елъытауэ щхьэж и гупсысэ, и Iуэху еплъыкIэ жаIэну.
Тэрчокъуэ Дисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 12:57

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

19.08.2022 - 09:53

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр.

18.08.2022 - 17:19

«Сабийр еджапIэм хуэгъэхьэзыр»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Сабийр еджа­пIэм хуэгъэхьэзыр» зыфIаща псапащIэ Iуэхур иджыри щокIуэкI.

 

18.08.2022 - 13:17

Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

18.08.2022 - 10:14

Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида.