ГИТЧЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯНЫ КЪУРУЛУШУ БАШЛАННГАНДЫ

Кёп болмай РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче Черек ГЭС-ни къурулушун башлагъанды. Бюгюнлюкде специалистле аны мурдорун хазырлап  кюрешедиле.  Ол «Россейде жангыртылыныргъа жарагъан энергетиканы айнытыу» къырал программагъа кёре бардырылады.

Объектде ишле былтыр  ноябрьде башланнгандыла. Андан бери  ишлени  башларча тийишли жумушла тамамланнгандыла – жолла салыннгандыла эм ток ыз да тартылгъанды. Бюгюнлюкде уа   гидроэлектростанцияны мурдорун салырча энчи техниканы кючю бла  къыстау жерни къазадыла. Газ баргъан быргъыны  кёчюрюрча  мадар да этиледи.   Аны бла бирге керек гидрооборудованияла – турбинала, генераторла  алыргъа келишим этилгенди. Аланы Россейни предприятиялары чыгъаргъанлары себепли, бир тюрлю чырмау болмазына да ышанырчады.

Гитче Черек ГЭС Урвань районда, Псыгансуу элни къатында  Черек сууну боюнунда къураллыкъды.  Ол Тёбен-Черек каскадха кирликди. Шёндю аны санында юч станция барды: Къашхатау, Аушигер эмда Зарагиж ГЭС-ле. Аланы барыны да кючю 155,7 мегаваттды, жангы станция уа проектге кёре 23,4 мегаватт берликди. Саулай алып айтханда, жылгъа  87 миллион  киловатт сагъат электрокюч чыгъарыллыкъды.  Ол а  70 минг иели юйню жалчытыргъа жетерчады.   

ГЭС платинасыз деривация схема бла къураллыкъды. Анга кёре, турбиналагъа суу Зарагижде ГЭС-ден 1,8 километрлик арыкъ бла келликди.  Аллай амал черекге азыракъ заран жетдиреди эм тийрени суу басхандан да   сакълайды. Объектни проектин РусГидрогъа кирген «Гидропроект» институт хазырлагъанды. Комплексни къурулушуна  саулай 4,5 миллиард сом чакълы къоратыллыкъды.  Ол кеси да 2024 жылда битерикди.

Эсге сала айтсакъ, сагъынылгъан  программаны чеклеринде  Огъары Бахсанда Адыр-Сууда да гитче ГЭС ишленирча проект жарашдырылып къабыл этилгенди.   Келир заманда  энтта да конкурс бардырылып  Бахсан сууда гидростанцияла  ишлерча мадар этилликди.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс

01.10.2022 - 10:30

«АДАМ ИГИ КЁРМЕЙ БАШЛАГЪАНЛАЙ, МЫЧЫМАЙ ВРАЧХА ЖЕТЕРГЕ ТИЙИШЛИДИ»

Катаракта (кёзлеге ау тюшген ) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла.

01.10.2022 - 09:35

УНУТУЛМАЗЛЫКЪ ЖИГИТЛЕ

Минги тауну тийресинде 1942 жылда бардырылгъан урушну кезиуюнде жоюлгъан 22 совет аскерчини ёлюклери кёп болмай табылгъан эдиле. Бу кюнледе аланы хурмет бла асырау жумуш ётгенди.

30.09.2022 - 10:30

Туберкулёзну жайылыууна къажау мадарла сюзюлгендиле

КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.