Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди. Быйыл бла ол 33 кере бардырылады, кеси да Россейни Олимпиада комитетини эм регионлада спорт министерстволаны башламчылыкълары бла къуралгъанды. 

Сабийлени бу спорт байрамгъа араны педагоглары хазырлагъандыла. Аны къууанчлы ачылыууна КъМР-ни Олимпиада советини таматасы Александр Заруцкий, Физкультураны бла спортну ветеранларыны советини таматасы Уяналаны Владимир, КъМР-ни Жамауат палатасындагъы жаш тёлю советни келечилери эм дагъыда башхала къатышхандыла. 
Эришиулени башлай, Александр Заруцкий, спортну хайыры уллу болгъанын чертип, сабийлени Къабарты-Малкъарны атын айтдыргъан олимпиадачылагъа тенг болургъа итинирге чакъыргъанды.
Уяналаны Владимир да кесини къысха сёзюнде жашчыкъланы бла къызчыкъланы хар кюнлери да бюгюнча чууакъ эм мамыр болурларын тежегенди. 
Ызы бла сабийле Россейни, Къабарты-Малкъарны, Олимпиада комитетни эм «Единая Россия» партияны байракълары бла араны арбазында тизилгендиле. Къыралыбызны гимни согъулгъандан сора уа, эришиуле да башланнгандыла. Бек алгъа битеу сабийлени атларындан алайда «Вершина» отрядны келечиси Лима Дзамихова сёлешип, бюгюннгю сермешлеге къатышханла жорукълагъа бузукълукъ этмей эришириклерине сёз бергенди. Баш судьялыкъны КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу Владимир Миновский этгенди.    
Бек алгъа сабийле тюрлю-тюрлю эстафеталагъа къатышхандыла. Ызы бла уа велосипедистле да кеслерини кючлерин бла усталыкъларын кёргюзтгендиле. Конкурсланы араларында фахмулу сабийле жырла да айтхандыла. 
Спорт байрамгъа къатышханланы араларында ол кюн хорлатхан болмагъанды. Хар сабий да майдал эм сыйлы грамота бла саугъаланнганды. 
Таппасханланы Аминат.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.