УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

Программаны хайырын кёрюрча эм биринчиден къаллай жашау журт излегенигиз бла тохташыргъа керексиз. Ахча жангы фатар, юй неда аны сюерча жер сатып алыргъа деп бериледи. Аны хайырындан алгъын алгъан ипотеканы тёлеулерин азайтыр амал жокъду, башха адамдан фатар сатып алыргъа да жарарыкъ тюйюлдю.

Заявканы бир угъай, талай банкга берирге боллукъду. Алай этсегиз, хар бири да къаллай онг бергенин шарт кёрюп, кесигизге тап биринде тохташырыкъсыз.

Кредитни биринчи тёлеую – фатарны, юйню неда жер юлюшню багъасыны онбеш процентин тутады. Аны тёлерча ана капиталны, башха социал амалланы да хайырланыргъа болады.

Банк берирге боллукъ ахчаны ёлчеми Москвада, Санкт-Петербургда эмда Москва бла Ленинград областьлада 30 миллион сом бла чекленеди. Башха регионлада уа аны эм уллу ёлчеми – 15 миллион сомду. Кредит биринчилеринде – 12, экинчилеринде уа – 6 миллион сомдан атласа, банк аны ставкасын кёбейтирге эркинди.

Быллай ипотека РФ-ни акъылбалыкъ болгъан гражданларыны къайсыларына да берилирге боллукъду. Программаны толу излемлери бла Спроси.Дом.РФ сайтда шагъырейленириксиз.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.