ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула. Алай болса, не этерге кереклисин КъМР-ни Тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде ангылатадыла.

План бла белгиленнген ремонт ишлени юсюнден хайырланыучулагъа билдирмей, суу бла жалчытыучу компания аланы аллындан окъуна бардырыргъа эркин тюйюлдю. Кёп фатарлы юйде жашагъанла билирча, аны аллында билдириу къагъыт тагъаргъа керекдиле. Алай этилсе, адамланы аш хазырларча неда абери жууарча суу алып къояргъа заманлары боллукъду.

Сууну болмагъан борчла ючюн тыяргъа жарамайды. Адамны тёлериги бар эсе уа, аны юсюнден эмда борчну жабарча неллай бир заман къалгъанын да билдирирге керекдиле. Бир бек уллу сылтау болмай, сууну тыяргъа неда аны басымын азайтыргъа жарамайды. Бу жаны бла не тюрлю тыйгъыч болса да, адамла аны юсюнден билирге эркиндиле.

Кезиулю ремонт ишлени энчи регламенти барды. Аланы тындыргъандан сора суу бла олсагъат жалчытып башларгъа тийишлиди. Ол кёп заманны келмей турса уа? Анга юйню жумушларына къарагъан компания жууаплыды. Система ишлеп башлагъандан сора, ол сууну тыяргъа эркин тюйюлдю. Сууукъ суу жокъ эсе, водоканалгъа, сагъынылгъан компаниягъа неда ТСЖ-гъа сёлеширге боллукъду.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.