БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 44-м щызэхэта зэпеуэхэм щытекIуа спортсмен 300-м нэблагъэ. 

Зи хьэлъагъыр килограмм 45-м нэблагъэхэм я гупым щригъэкIуэкIа зэIущIищми шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэхэр къыщызыхьа ди лъэпкъэгъу Бицу Къантемыр зэхьэзэхуэм и дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. 
КIэблахъуэ Рузанэ (кг 59-рэ), Ахъмэтхэ Дамиррэ (кг 59-рэ) Борисрэ (кг 78-рэ) спартакиадэм и домбеякъ медалхэр къахьащ. 
Гуп зэпеухэм Бекъул Миланэ, КIэблахъуэ Рузанэ, Ахъмэт Дамир, Щокъуий Ислъам сымэ зыхэта Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхар жыджэру япэщIэтащ Урысейм и спорсмен цIэрыIуэ куэдым икIи ещанэ увыпIэр яубыдащ. 
Ди спортсменхэр ягъэхьэзыращ Ахъмэт Амиррэ БжэныкIэ Резуанрэ. 
 

Къэхъун Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 12:57

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

19.08.2022 - 09:53

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр.

18.08.2022 - 17:19

«Сабийр еджапIэм хуэгъэхьэзыр»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Сабийр еджа­пIэм хуэгъэхьэзыр» зыфIаща псапащIэ Iуэхур иджыри щокIуэкI.

 

18.08.2022 - 13:17

Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

18.08.2022 - 10:14

Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида.