САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ. Абы папщIэ фIыщIэ хуащI гъуэгу-плъыр къулыкъум и лэжьакIуэхэм. 
Старэ Шэрэдж къуажэм къалэныр щезыхьэкI автоинспекторхэм захуигъэзащ гъуэгум тет шофер пIейтейм, сабий сымаджэщым нэхъ псынщIэу нэсынымкIэ къадэIэпыкъуну елъэIуу. ЩIалэм илъэситI хъу и къуэ цIыкIум лъы фIэкIуэдырти, икIэщIыпIэкIэ дохутыр дэIэпыкъуэгъу хуейт. Сабийм и щытыкIэр кIуэ пэтми екIакIуэрт. 
Полицэм и лейтенант нэхъыжь Пщынокъуэ Ислъамрэ полицэм и лейтенант ХьэцIыкIу Маратрэ адэ-анэмрэ я къуэ цIыкIумрэ сабий клиникэ сымаджэщым нэгъэсыным елIэлIащ. Дохутырхэр и чэзум къадэIэпыкъуащ. Иджы Асхъат цIыкIу и гъащIэмрэ узыншагъэмрэ тэмэмщ. 
«ФIыщIэ яхудощI инспекторхэм зэрызыкъытщIагъэкъуам папщIэ. Я IэщIагъэм зэрыхуэIэижьым, я гуапагъэмрэ цIыхугъэмрэ папщIэ», - къатхащ щIалэ цIыкIум и адэ-анэм. 
Апхуэдэ Iуэху къыщыхъуащ республикэм и Шэджэм районми. Полицэм и лейтенант нэхъыжьхэу Сындыку Наурбэчрэ Жансуев Азэмэтрэ закъыхуигъэзащ щIыпIэм щыпсэум. ЦIыхухъум зэрыжиIамкIэ, лъхуапIэм кIуэуэ Шэджэм къалэм гъуэгу здытетым, сабийр дунейм къытехьэну зыкъригъащIэ хъуат и щхьэгъусэм. 
Полицейхэм унагъуэр псынщIэу Перинатальнэ центрым нагъэсащ. Куэд дэмыкIыу дунейм къытехьащ сабий узыншэ цIыкIу. 
«КъыддэIэпыкъури ахэр зынщIэу IукIыжахэщ. ФIыщIэшхуэ яхудощI къызэрыддэIэпыкъуам папщIэ», - къатхащ зэщхьэгъусэхэм.
Езы полицейхэм жаIэ сыт щыгъуи цIыхухэм ядэIэпыкъуну зэрыхьэзырыр. 

Зыгъэхьэзырар Уэрдокъуэ Женящ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 12:57

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

19.08.2022 - 09:53

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр.

18.08.2022 - 17:19

«Сабийр еджапIэм хуэгъэхьэзыр»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Сабийр еджа­пIэм хуэгъэхьэзыр» зыфIаща псапащIэ Iуэхур иджыри щокIуэкI.

 

18.08.2022 - 13:17

Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

18.08.2022 - 10:14

Хэт и къафэ нэхъ дахэ?!

ШыщхьэуIум и 15 - 19-хэм Кърымым щрагъэкIуэкI «Таврида.